Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Styrelsen informerar

Denna sida innehåller styrelsens information till medlemmar om väsentliga händelser. Sidan kommer att uppdateras ca fyra gånger per år.2023 - Juni till September

 • Den rörelsestyrda belysningen på A. E och F bryggan har nu monterats och är i drift.
 • Under sommaren har 3 platser för 4-mannatällt iordningställts på Svanholmen, Nu har medlemmar med öppna trailerbåtar möjlighet att övernatta och njuta av vår fina holme. Ett stort tack till vår klubbholmsfogde som fixat detta.
 • Översyn av vakten. Årets vakt har skapat mycket arbete för vaktchefen. Det beror på att hälften av de vaktpliktiga inte hade tecknat sig för vakt under den period då vaktschemat fanns tillgängligt för teckning. Dessutom så har många medlemmar som fått sig ett pass tilldelats begärt att detta ändras i schemat i efterhand. Det behöver alltså förtydligas att vakt är en plikt som medlemmarna måste utföra för att kunna vara medlem i sällskapet. Om man inte tecknar sig själv under vaktteckningsperioden får man acceptera den tid man blir tilldelad. Vaktchefen kommer inte kunna hjälpa till med att byta pass. Medlem får själv hitta en medlem att byta med. Styrelsen diskuterar även behovet av att utöka vaktplikten till två pass för att kunna täcka hela nuvarande vaktperiod men även utöka den för ökad säkerhet.

 • Översyn av beslutande del på höstmöte. Idag godkänns föregående verksamhetsår och plan och budget för kommande år först på det ordinarie årsmötet i februari. Detta gör att större projekt och medlemsfakturering inte kan starta förrän efter årsmötet. För att förenkla verksamheten jobbar vi nu med ett förslag att dela upp de två besluten på höst- och årsmötet. Förslaget är att höstmötet beslutar om nästa års verksamhetsplan och budget. Om detta införs kan styrelsen få mer tid att planera och genomföra nästa års fakturering. Dessutom kan större projekt startas redan i Januari. På ordinarie årsmöte fattas beslut om att godkänna föregående verksamhetsår och val till ny styrelse. Det ordinarie årsmötet kan i med detta förslag också senareläggas något då det inte längre är en förutsättning för att avisera årets avgifter. Mer information om detta kommer på kommande höstmöte (datum ej bestämt).
 • Välkomstmöte, genomfördes den 5 september ca 20 medlemmar deltog.
 • Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som deltog på städdagen den 19 september.
 • Arbetet med att uppmärkning av trailerplatser har påbörjats. Miniguard-barriärer med platsnummer kommer placeras ut och trailrar få motsvarande nummer för vinter- respektive sommarplats. Styrelsen hoppas att med denna åtgärd att det ska skapas bättre ordning på varvsplan.
 • Torrsättning av kranbåtar, genomfördes 23,24 och 30 september. Ett stort tack till slingpersonal och alla medlemmar som bidrog till en smidig torrsättning. Kom ihåg att göra rent vid era båt och se till att inte lämna miljöfarligt avfall i kärl direkt på marken (spillolja, glykol,..etc). Kommunen kommer att genomföra miljötillsyn mellan 2-6 oktober)
 • Styrelsen vill påminna om vikten av att minska risken för stölder. Tex, i bästa fall bör utombordsmotorer placeras bakom lås och bom. Om det inte låter sig göras se till att stöldmärka motorn och glöm inte att notera serienumret ifall det värsta skulle hända. Att ta hem drev och plocka av propellrar är också en bra idé. Undvik att förvara övrigt värdefull utrustning på hamnplan.Kommande planerade händelser:

 • Reparation av elkabel till hamnkontoret
 • Miljööversyn ( kommunen)

2023 - April till Maj

 • Slutmontering och återställning av mastkranen genomfördes under arbetspass där ca 15 medlemmar medverkade.
 • Renovering av brygga 2 och 3 från Svanholmen klar
 • Montering av återstående bommar på E- och F- bryggan klart. Alla platser i hamnen har nu bom.
 • Sjösättning för kranbåtar genomfördes enligt plan.
 • Sjösättningsfest i klubbhuset den 29 april.
 • Städdag genomförd med god uppslutning från ca 60 medlemmar med ett mycket bra resultat
 • Styrelsen har påbörjat en ny översyn av stadgarna. Tanken är att flytta beslut om nästa års planering, budget och avgifter till höstmötet. Det skulle skapa ett betydligt bättre flöde i arbetet för framför allt ekonomi. Årsmötet handlar sedan om att redovisa och godkänna föregående år samt välja styrelse för kommande verksamhetsår.
 • Sällskapet har fått avslag på överklagan att genomföra provtagning av marken enligt beslut av länsstyrelsen. Kommunen har beviljat sällskapet uppskov med att genomföra provtagningen senast september 2024.


Kommande planerade händelser:

 • Uppsättning av rörelsestyrd belysning på A, E och F-brygga.
 • Reparation av el-markkabel vid hamnkontoret.
 • Alla trailrar kommer att bli uppmärkta med platsnummer och markeringsstolpar med platsnummer kommer att sättas upp på varvsområdet.


2023 - Januari till Mars

 • Inköp av 68 begagnade y-bommar.  De flesta bommar har placerats ut på A-bryggan. Detta innebär att alla platser i hamnen kommer att ha bom.
 • Mastkranen har varit på översyn, rostskyddsbehandlats och målat om. En ny gjutning har gjorts i fundamentet.
 • Årsmötet har genomförts och styrelsens förslag till stadgeändringar och avgifter godkändes.
 • Förarbevisutbildning för 17 kursdeltagare. Alla är godkända efter avlagt prov
 • Trivselkväll med Sjösportsskolan lockade mer än 50 personer. En mycket lyckad kväll.
 • En ny diskmaskin har installerats i köket.
 • Tyvärr har vi åter drabbats av stölder på varvsplan. Separata meddelanden har skickats ut.


Kommande händelser under april och maj:

 • Montering och återställning av mastkranen innan sjösättning. Medlemsvedverkan krävs
 • Fortsätta renovering av brygga 2 och 3 från Svanholmen. Medlemsvedverkan krävs
 • Montera återstående bommar på E- och F- bryggan. Medlemsvedverkan krävs
 • Sjösättning dagar för kranbåtar är 22, 23 och 29 april.
 • Sjösättningsfest i klubbhuset. Separat kallelse kommer att skickas.