Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Bomdirektiv

Antaget på UVB styrelsemöte den 25 mars 2021


UVB Bomdirektiv

Detta direktiv är framtaget för att klarlägga hur privatägda bommar får användas inom UVB hamn. För merparten av hamnens boj-platser kan ej bommar läggas ut, då platserna är för smala.

Innan bommar får monteras skall frågan tas upp med hamnkaptenen för beslut.

Privatägda bommar får ej monteras så att dom inkräktar på intilliggande båtplatsers förhyrda utrymme. Hela bommen skall finnas på eget förhyrt utrymme, Y-staget får dock inkräkta på grannens förhyrda utrymme.

Underlag för beslut är måttsatt skiss för hur montaget planeras samt inhämtat medgivande från berörda båtgrannar (förslagsvis underskrift på måttsatt skiss eller annat dokument).

Båtar boj-förtöjda intill varandra rör sig åt samma håll vid vind och delar därmed svajutryme. När bom monteras, blir bommen ett fast montage som gör att intilliggande båtars svajutrymme halveras mot bommen. Vid beslut görs bedömning av om egna båten kommer att ha tillräcklig rörelsemarginal mellan bommarna samt att intilliggande båtar kommer att ha tillräcklig rörelsemarginal på sina platser. Är den egna båten eller grannarnas båtar för breda så att tillräckligt svajutrymme ej blir kvar, kommer montage av bom nekas av hamnkaptenen.

Båtar med alltför olika längder bredvid varandra kan påverka hamnkaptenens beslut och innebära krav på att endast tillräckligt lång bom, som passar längsta båten, får monteras.

Bom skall vara dimensionerad och tillförlitligt monterad så att den inte ger vika för egen och intilliggande båts tyngd i samband med hård vind, samt ha erforderliga avbärarlister i bomänden eller flottör som fungerar som avbärarskydd.

Monteras privat bom är det tillåtet för båtgrannen att förtöja mot bommen utan att ersättning kan begäras. Grannen får ej heller nekas att montera skavskydd eller upphängningsanordning för tampar på sin sida av bommen.

Vid användande av bom får inte boj användas rakt bakom båten. Vid bom bara på ena sidan av båten kan dispens ges för boj på gränslinje mot nästa båtgranne, för att skapa en möjlighet att hålla båten på avstånd från bommen.

 

Nedmontering

Utgår medlem eller byter plats inom klubben skall nedmontering av bommen diskuteras med hamnkaptenen. Hamnkaptenen kan erbjuda att klubben köper bommen av medlemmen om bommen är av lämplig längd och skick samt lämpligt pris kan överenskommas.

Nedmontering av privatägd bom får endast ske efter medgivande från hamnkaptenen samt skriftligt medgivande av berörda båtgrannar.

Medgivande skall inhämtas i så god tid att berörda båtgrannar har tid att vid behov förändra sin förtöjning, avmontera sina egna bomtillbehör för t.ex skavskydd och tampupphängning och därmed möjliggöra nedmontering av bom utan risk för skador på intilliggande båtar.

 

All hantering med bommen såsom montage, nedmontering, är båtplatsinnehavarens ansvar och skyldighet.

Eventuella skador på intilliggande båt som kan härröra från dåligt montage, undermålig bomkonstruktion etc. är bomägaren ansvar.

UVB iträder sig inget ansvar vid skador även om UVB:s hamnkapten godkänt användande av bom. Uppkommer skada på privatägd bom är detta en angelägenhet mellan ägaren till påkörande båt och bomägaren.

 

På ett flertal bryggplatser finns bommar monterade som ägs av UVB. På dessa platser betalar medlemmen förutom hyran baserad på platsens bredd, även en årsavgift för bommen. Bomhyran framgår på www.uvb.nu/Medlemskap/Avgifter.

 

Styrelsen UVB