Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Stadgar för Upplands Väsby båtsällskap

Uppdaterad och fastställd av UVB årsmöte 2023-02-16


Innehåll.

§ 1 Ändamål
§ 2 Medlem
§ 3 Avgifter
§ 4 Styrelse och förvaltning
§ 5 Styrelsemöten
§ 6 Medlemsmöten, motioner och röstning
§ 7 Årsmöte
§ 8 Firmateckning
§ 9 Verksamhets och räkenskapsår samt revision
§10 Revision
§11 Sällskapets emblem
§12 Stadgar
§13 Ordningsregler
§14 Sällskapets upplösning


§1 Ändamål

Upplands Väsby Båtsällskap, nedan kallad UVB bildades ursprungligen 1949 och är en
allmännyttig ideell förening.
UVB har som målsättning att genom åtgärder för att främja intresse och kunskap om
sjö- och båtliv, motivera vuxna, ungdomar och barn till ett aktivt och ansvarsfullt
båtliv.
UVB har vidare som målsättning att driva en väl organiserad hamn med brygg- och
uppläggningsplatser för sina medlemmar.
UVB skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.§2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt på av styrelsen fastställt formulär.
Antagning av ny medlem beslutas av styrelsen som även beslutar om utträde och
uteslutning av medlem.
Medlemskap gäller under förutsättning att medlemsavgift och övriga fastställda
avgifter erläggs i föreskriven ordning.
2.2 Medlemskategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:
Fullvärdiga medlemmar
1. Medlem
2. Hedersmedlem
Övriga medlemskap
3. Familjemedlem
4. Ungdomsmedlem
5. Kömedlem
6. Övrig medlem
Hedersmedlem är den som sällskapet därtill utser.
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 5.
2.3 Medlems rättigheter
Kategori medlem och hedersmedlem får utnyttja klubbens anläggningar och delta i
klubbens verksamhet samt har rösträtt på medlemsmöten.
Medlemskategori 1, 2 och 5 kan ansöka om och i mån av plats erhålla båtplats.
Kömedlem uppdateras till fullvärdig medlem då båtplats erhållits.
Kategori familjemedlem och ungdomsmedlem är ej berättigad till båtplats och har ej
rösträtt på medlemsmöten men har i övrigt samma rättigheter som
medlemskategori 1.
Medlemskap i kategori 1-4 innebär att medlem är valbar till styrelseuppdrag och
övriga uppdrag inom UVB.
Kategori övrig medlem kan vara av flera typer. Deltagare i seglarskola, utbildningar
eller temporära projektbaserade medlemskap. Dessa medlemskap inkluderar inga
övriga rättigheter än att delta i det avsedda projektet/ aktiviteten/ uppdraget.
2.4 Medlems skyldigheter
Medlem oavsett kategori förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsregler och i
stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens eller annan
medlems tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlems båt skall alltid vara ansvarsförsäkrad.
Medlem med båtplats skall utföra av årsmötet beslutad medlemsmedverkan i klubbens löpande verksamhet.
2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens
prövning anses ha utträtt ur klubben
Utträde beviljas normalt ej om båt och/eller annan utrustning finns kvar på klubbens
område.
Kvarvarande ej åtgärdade åtaganden kan bli föremål för anmälan till kronofogden.
2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur
klubben om medlem
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller
utom klubben att UVB:s anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.§3 Avgifter
Samtliga avgifter beslutas av ordinarie eller extra årsmöte.
Avgifter utgörs av årlig medlemsavgift, båtplatsavgift och/eller andra beslutade
avgifter.
Medlem skall, inom tid och på sätt som styrelsen anger, erlägga beslutade avgifter.
Erlagd avgift återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur sällskapet. Eventuellt
krav på medlem kvarstår efter utträde/uteslutning.


§4 Styrelse och förvaltning
4.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs av årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör och minst 5 men
max 8 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.
Ordföranden väljs individuellt av årsmötet för en tid av ett år.
Kassören väljs individuellt av årsmötet för en tid av två år
Övriga roller inom styrelsen samt suppleanters turordning utses och beslutas vid ett
konstituerande möte. Övriga roller består av vice ordförande, sekreterare samt ledare
till UVB:s kommittéer.
Vid det konstituerande mötet skall beslutas hur UVB:s bankkonton skall tecknas
Ordinarie ledamöter väljs av årsmötet för en tid om två år och suppleanter för en tid
av ett år. För att skapa kontinuitet skall valen planeras så att cirka hälften av styrelsen
väljs varje år.
Resultatet av det konstituerande mötet skall snarast informeras till medlemmar och
berörda intressenter.
4.2 Styrelsens skyldigheter.
Det åligger styrelsen att:
- Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
- Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer/medlemmar, anställd personal eller leverantörer.
- Utfärda regelverk och instruktioner för den löpande verksamheten
- Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
- Representera klubben.
- Förvalta klubbens egendom och medel.
- Besluta om firmatecknare.
- Besluta om antagning och även utträde och uteslutning av medlem.
- På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
- Löpande informera medlemmar om väsentliga händelser i verksamheten
- Följa upp beslutade aktiviteter avseende effektivitet och kvalité
4.3 Avgång ur styrelsen
Avgår ordförande eller ordinarie styrelseledamot före mandattidens utgång inträder
suppleant som ordinarie ledamot i den turordning som beslutats om vid styrelsens
konstituerande möte.
Styrelsen skall sedan vid behov konstituera om sina roller.
Ändringar i styrelsens rollfördelning skall snarast informeras till medlemmarna och
berörda intressenter.
Valberedningen skall snarast informeras om ändringar i styrelsen.
Meddelande om vilka styrelseledamöter som avser att stå till förfogande skall senast 2
månader innan ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen.
4.4 Valberedning
Valberedningen väljs på årsmöte för en tid av ett år och består av 3 ledamöter varav
en sammankallande.
Valberedningens uppgift är att:
-Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
-Mottaga nomineringar från klubbens medlemmar.
-Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
-Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
-Valberedningen skall vid inledningen av sitt arbete inhämta styrelsens synpunkter.
-Valberedningens förslag bifogas kallelsen till årsmötet.


§ 5 Styrelsemöten
Ordföranden är sällskapets officiella representant, leder styrelsemöten och övervakar
dessa stadgars efterlevnad.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall därutöver
sammanträda när minst tre ledamöter gör framställning därom.
Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden som ersättare. I övrigt fördelas
uppgifterna enligt styrelsens beslut.
Suppleanter skall alltid kallas till styrelsesammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förfall
för ledamot inträder suppleant i ledamots ställe i enlighet med den turordning som
beslutas om enligt § 4. Vid lika röstetal i styrelsen skall ordföranden ha utslagsröst.
Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning.
Ansvariga för av styrelsen fattade beslut är de som deltagit i beslutet och inte
reserverat sig. Reservation skall protokollföras.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
Talan mot styrelsebeslut kan väckas hos revisorerna inom 30 dagar efter delgivandet
av detta.

§ 6 Medlemsmöten, motioner och röstning
Sällskapet skall avhålla minst två medlemsmöten per år, varav ordinarie årsmöte i
februari/mars och höstmöte i oktober/november. Tid och plats beslutas av styrelsen.
Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst tio procent av
sällskapets medlemmar så skriftligt begär.
Vid medlemsmöten skall styrelsen lämna redovisning över UVB:s verksamhet, aktuell
och planerad, samt i övrigt lämna sådan information som den bedömer vara av
intresse för medlemmarna.
Medlemsmöten äger även rätt att fatta beslut rörande UVB:s allmänna verksamhet.
Skriftlig kallelse till medlemsmöte skall avsändas minst 14 dagar före möte.
Motioner och förslag skall för att kunna bli föremål för beslut framläggas skriftligen för
styrelsen minst 30 dagar före mötet.
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift samt hedersmedlem.
Vid medlems frånvaro äger till medlemmen registrerad familjemedlem rätt att rösta.
Rösträtt kan även utövas genom ombud. Ombud behöver ha en daterad skriven
fullmakt och vara medlem i föreningen.
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Enkel majoritet
tillämpas med undantag för de i §12, §14 samt punkt 2.6 under §2 nämnda fallen.
Omröstning sker öppet om inte sluten votering begärs.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet om hen är
röstberättigad, annars avgör lotten.
Vid personval avgör lotten vid lika röstetal.


§ 7 Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
9. Fastställande av budget och avgifter
10. Val av ordförande och kassör då sådant val skall ske
11. Val av ordinarie styrelseledamöter samt 3 suppleanter
12. Val av ordinarie revisorer och, då sådant val skall ske, revisorssuppleant
13. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
14. Presentation av funktionärer
15. Inkomna motioner
16. Mötets avslutande


§ 8 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas, förutom av beslutsmässig styrelse, av ordföranden och
kassören var för sig. Vid längre förfall för dessa båda tecknas sällskapets firma av vice
ordföranden och sekreteraren i förening.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
Verksamhetsåret skall vara lika med räkenskapsåret och omfatta tiden 1 januari – 31
december året innan årsmöte
Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsregister, inventarieförteckning mm skall
överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte.

§ 10 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av ett år.
En revisorssuppleant kan också väljas på årsmöte för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper gällande
räkenskapsåret. Senast en vecka före ordinarie årsmötet lämnar revisorerna
revisionsberättelse till styrelsen.


§ 11 Sällskapets emblem
Sällskapets vimpel är triangulär med vita kanter och vit diagonal på blå botten. På ena
sidan om diagonalen finns ett ankare och på andra sidan sällskapets initialer i röd
färg.
Vimpeln bör alltid föras på båt under gång och vid besök i andra hamnar.


§ 12 Stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgarna
fordras beslut med minst två tredjedels majoritet.
Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§ 13 Ordningsregler
Utöver dessa stadgar utges ordningsregler för verksamheten inom sällskapet.
Dessa fastställs av medlemsmöte.
Styrelsen har dock mandat att under verksamhetsåret vid behov ändra eller
uppdatera regler som kan hänföras till klubbens löpande verksamhet. (se §4, punkt
4.2). Sådana ändringar skall sedan faställas vid nästkommande medlemsmöte.


§ 14 Sällskapets upplösning
Beslut om sällskapets upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra
följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För upplösning
av sällskapet fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet.
Vid sällskapets upplösning skall eventuella tillgångar användas till båtsportens
främjande.


Stadgar för nedladdning