Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Miljöplan

Syfte:
Sällskapets miljöplan har som syfte att ge medlemmarna en gemensam målsättning och ska vara en riktlinje för sällskapets miljöansvar. Miljöplanen är ett levande dokument som ska förändras i takt med att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter att minska miljöpåverkan blir kända och praktiskt användbara. Årsmötet fastställer miljöplanen, nytt beslut fattas varje år i den mån planens innehåll förändrats.

Målsättning:
Sällskapet ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och målsättningen är att utveckla båtlivet i balans med människa och natur.

Sällskapet ska ge medlemmarna information och kunskap som underlättar för den enskilda medlemmen att verka för en god miljö i samband med båtlivet. Sällskapet kan dock inte ställas till ansvar för skador på miljön som orsakas av enskild medlem.

Sällskapets hantering av miljöfrågor sker via sällskapets Varvschef som rapporterar till styrelsen och som representerar sällskapet i miljöfrågor.

Verksamheten i Sällskapets småbåtshamn medför miljöpåverkan i både det korta och det längre perspektivet. Det är därför viktigt att styrelse och medlemmar tillsammans verkar för att begränsa miljöbelastningen vid utövande av båtlivet och att vi alla har en gemensam uppfattning om hur miljöbelastningen fortlöpande kan begränsas.

Sällskapet och dess medlemmar ska använda miljögodkända ersättningsprodukter när det är praktiskt nödvändigt. Vid gemensamma evenemang, t.ex. fester, ska vi sträva efter att använda så lite engångsmaterial som är praktiskt möjligt.

Våra gemensamma ambitioner för småbåtshamnen:
Avlopp:

Avlopp från klubbhuset är anslutet till det kommunala avloppssystemet. UVB medlemmar ska följa regelverket härför.

Sopor:
Vi ska följa de regler som gäller för den dagliga sophanteringen och som finns anslagna vid småbåtshamnens avfallsplats. Vårt mål är att varje medlem genom källsortering bidrar till att få en så trevlig miljö i vår småbåtshamn som möjligt.

Båtarnas toaletter, latrin och avlopp:
Av hänsyn till miljön och varandra är det självklart att vi inte tömmer septiktankar eller använder båtarnas direktspolande toaletter när vi är i hamnen.

En ”toasug” är installerad i hamnen och som är ansluten till det kommunala avloppssystemet och ska användas för detta.

Utsläpp av avlopp från disk och tvätt direkt i vattenmiljön är svårt att undvika, men vi ska sträva efter att använda miljögodkända disk- och rengöringsmedel samt att minimera våra utsläpp, till ex. genom att diska i land där så är möjligt och där omhändertagande av diskvattnet sker.

Miljöfarligt avfall:
Miljöfarligt avfall såsom olja, batterier, färgrester o.d. får absolut inte lämnas kvar i småbåtshamnen. Respektive båtägare ansvarar själv för att lämna detta till Sällskapets miljöstation eller till Sörab:s återvinningscentral.

Medlemmarnas båtar:
Vid skötsel av våra båtar ska vi sträva efter att göra det på ett miljöriktigt sätt. Vi ska endast använda godkända bottenfärger samt uppmuntra till miljövänliga alternativ. Vi ska undvika utsläpp av bränsle och olja i sjö eller på land. Överblivet material får ej kastas överbord. Istället ska vi använda de anläggningar som finns i småbåtshamnen och andra uppsamlingsställen enligt ovan.

Denna miljöplan är reviderad av styrelsen i februari 2019 och gäller tillsvidare.