Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Styrelsen informerar

Denna sida innehåller styrelsens information till medlemmar om väsentliga händelser. Sidan kommer att uppdateras ca fyra gånger per år.


2024 - Januari till Mars

 • Utbildning/föreläsning av meteorolog Anders L genomfördes i slutet av januari och var mycket uppskattat. Cirka 15-20 medlemmar deltog.
 • Årsmötet genomfördes den 22 februari.
 • Ett första beslut togs på årsmötet om en förändring i stadgarna att budget och avgifter för kommande år kan tas på höstmötet. Ett andra beslut planeras att tas på höstmöte 2024. I övrigt löpte mötet enligt plan.
 • Planerna för provtagning på hamn området samt byggandet av avfalls station pågår.
 • Klubben avfallsplan har blivit godkänd av kommunen.
 • Planerna på att modernisera klubbens nyckelsystem för ökad säkerhet och funktionalitet är i gång och beställning av utvald offert gjordes i slutet av mars.
 • Flottörer för att renovera C-bryggan är beställda. Planen är också att kapa servicebryggan cirka en meter för att förbättra tillgången till platserna på insidan.
 • Det utvärderas för närvarande en möjlighet att köpa ytterligare ett antal bra begagnade
 • y-bommar som kan ersätta dåliga befintliga.
 • Planering för framtida lösning av torr/sjösättning fortsätter.


Kommande händelser under april och maj:

 • Sjösättningsdagar för kranbåtar är 27 och 28 april samt 4 maj. Kom ihåg att inga bilar får parkera på varvsplan under dessa datum.
 • Under sommarsäsongen kommer vi också att genomföra den provtagning som kommunen begärt av marken på vår varvsplan. Vi påminner om att möjligheten att ha båtar kvar på land i år, kommer på grund av detta vara mycket begränsad.
 • Nu ser vi fram mot vår-arbetet / Styrelsen
2023 Oktober till December

 • Reparation av elkabel till hamnkontoret är klart. Nu har vi 3 faser igen.
 • Kommunen har genomfört en planerad miljötillsyn och vi får beröm för förbättrad status. Det var dock en avvikelse i form av batterier som förvarades utomhus utan tillräckligt regnskydd. Vi måste bli lite bättre på att komma ihåg våra egna regler.
 • Höstmötet genomfördes den 23 november. Ca 40 medlemmar samlades i klubbhuset för att få information om den gångna båtsäsongen och hade möjlighet att ställa frågor till UVB styrelsemedlemmar och funktionärer. Fokus på möte var information från våra sektioner, diskussion om hur vi får till en bra medlemssamverkan, förbättrar säkerheten i hamn och varv och det kommande miljöarbetet med nya riktlinjer från myndigheter (Naturvårdsverket, Länstyrelsen, Trafikverket) och kommunen. Vi krävs på en avfallsplan och hantering av miljöfarligt avfall samt ev också vanlig sopstations-sortering. Det togs inga beslut på mötet och det fanns inga propositioner eller motioner som avhandlades på detta möte. Vi hade dock en information/diskussioner om det föreslagna tillägget till stadgarna om att göra höstmötet till ett mer beslutande möte som komplettering till årsmötet (dvs kunna ta beslut om budget och avgifter på höstmötet).
 • Styrelsen efterlyser medlemmar som kan dela med sig av sina kunskaper om båtlivet. Tanken är att ordna möten kring olika ämnen, tex motorservice, reparation av plastskador, byte av genomföringar, underhåll av kapell, laga mat på båten, etcetera . Hör av er till Bim på clubmaster@uvb.nu och berätta vad ni vill bidra med.
 • Valberedningen jobbar nu med att ta fram sina förslag till årsmötet för styrelse och suppleanter. Om du som medlem vill nominera någon, eller lämna intresse för att själv arbeta i styrelsen, Hör du av dig till valberedningen. Du finner deras kontaktuppgifter på hemsidan. Kommande planterade händelser:

 • Trivselkväll 31 januari då meteorolog Anders Ljungkvist berättar om sjöväder (Inbjudan kommer via mail)
 • Vaktschemat i Bas-K öppnar för teckning 13 februari kl 18:30. Mer detaljer om vakten kommer att kommuniceras i januari.
 • Årsmöte / 22  februari kl 19:00 2024
 • Sjösättning 2024. Datum för sjösättning av kranbåtar är nu beslutade till 27 och 28 april samt den 4 maj. Sjösättningslistor kommer finnas i klubbhuset fr.o.m. den 14 april.

Sist men inte minst önskar styrelsen alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt 2024!


2023 - Juni till September

 • Den rörelsestyrda belysningen på A. E och F bryggan har nu monterats och är i drift.
 • Under sommaren har 3 platser för 4-mannatällt iordningställts på Svanholmen, Nu har medlemmar med öppna trailerbåtar möjlighet att övernatta och njuta av vår fina holme. Ett stort tack till vår klubbholmsfogde som fixat detta.
 • Översyn av vakten. Årets vakt har skapat mycket arbete för vaktchefen. Det beror på att hälften av de vaktpliktiga inte hade tecknat sig för vakt under den period då vaktschemat fanns tillgängligt för teckning. Dessutom så har många medlemmar som fått sig ett pass tilldelats begärt att detta ändras i schemat i efterhand. Det behöver alltså förtydligas att vakt är en plikt som medlemmarna måste utföra för att kunna vara medlem i sällskapet. Om man inte tecknar sig själv under vaktteckningsperioden får man acceptera den tid man blir tilldelad. Vaktchefen kommer inte kunna hjälpa till med att byta pass. Medlem får själv hitta en medlem att byta med. Styrelsen diskuterar även behovet av att utöka vaktplikten till två pass för att kunna täcka hela nuvarande vaktperiod men även utöka den för ökad säkerhet.

 

 • Översyn av beslutande del på höstmöte. Idag godkänns föregående verksamhetsår och plan och budget för kommande år först på det ordinarie årsmötet i februari. Detta gör att större projekt och medlemsfakturering inte kan starta förrän efter årsmötet. För att förenkla verksamheten jobbar vi nu med ett förslag att dela upp de två besluten på höst- och årsmötet. Förslaget är att höstmötet beslutar om nästa års verksamhetsplan och budget. Om detta införs kan styrelsen få mer tid att planera och genomföra nästa års fakturering. Dessutom kan större projekt startas redan i Januari. På ordinarie årsmöte fattas beslut om att godkänna föregående verksamhetsår och val till ny styrelse. Det ordinarie årsmötet kan i med detta förslag också senareläggas något då det inte längre är en förutsättning för att avisera årets avgifter. Mer information om detta kommer på kommande höstmöte (datum ej bestämt).
 • Välkomstmöte, genomfördes den 5 september ca 20 medlemmar deltog.
 • Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som deltog på städdagen den 19 september.
 • Arbetet med att uppmärkning av trailerplatser har påbörjats. Miniguard-barriärer med platsnummer kommer placeras ut och trailrar få motsvarande nummer för vinter- respektive sommarplats. Styrelsen hoppas att med denna åtgärd att det ska skapas bättre ordning på varvsplan.
 • Torrsättning av kranbåtar, genomfördes 23,24 och 30 september. Ett stort tack till slingpersonal och alla medlemmar som bidrog till en smidig torrsättning. Kom ihåg att göra rent vid era båt och se till att inte lämna miljöfarligt avfall i kärl direkt på marken (spillolja, glykol,..etc). Kommunen kommer att genomföra miljötillsyn mellan 2-6 oktober)
 • Styrelsen vill påminna om vikten av att minska risken för stölder. Tex, i bästa fall bör utombordsmotorer placeras bakom lås och bom. Om det inte låter sig göras se till att stöldmärka motorn och glöm inte att notera serienumret ifall det värsta skulle hända. Att ta hem drev och plocka av propellrar är också en bra idé. Undvik att förvara övrigt värdefull utrustning på hamnplan.Kommande planerade händelser:

 • Reparation av elkabel till hamnkontoret
 • Miljööversyn ( kommunen)

2023 - April till Maj

 • Slutmontering och återställning av mastkranen genomfördes under arbetspass där ca 15 medlemmar medverkade.
 • Renovering av brygga 2 och 3 från Svanholmen klar
 • Montering av återstående bommar på E- och F- bryggan klart. Alla platser i hamnen har nu bom.
 • Sjösättning för kranbåtar genomfördes enligt plan.
 • Sjösättningsfest i klubbhuset den 29 april.
 • Städdag genomförd med god uppslutning från ca 60 medlemmar med ett mycket bra resultat
 • Styrelsen har påbörjat en ny översyn av stadgarna. Tanken är att flytta beslut om nästa års planering, budget och avgifter till höstmötet. Det skulle skapa ett betydligt bättre flöde i arbetet för framför allt ekonomi. Årsmötet handlar sedan om att redovisa och godkänna föregående år samt välja styrelse för kommande verksamhetsår.
 • Sällskapet har fått avslag på överklagan att genomföra provtagning av marken enligt beslut av länsstyrelsen. Kommunen har beviljat sällskapet uppskov med att genomföra provtagningen senast september 2024.


Kommande planerade händelser:

 • Uppsättning av rörelsestyrd belysning på A, E och F-brygga.
 • Reparation av el-markkabel vid hamnkontoret.
 • Alla trailrar kommer att bli uppmärkta med platsnummer och markeringsstolpar med platsnummer kommer att sättas upp på varvsområdet.


2023 - Januari till Mars

 • Inköp av 68 begagnade y-bommar.  De flesta bommar har placerats ut på A-bryggan. Detta innebär att alla platser i hamnen kommer att ha bom.
 • Mastkranen har varit på översyn, rostskyddsbehandlats och målat om. En ny gjutning har gjorts i fundamentet.
 • Årsmötet har genomförts och styrelsens förslag till stadgeändringar och avgifter godkändes.
 • Förarbevisutbildning för 17 kursdeltagare. Alla är godkända efter avlagt prov
 • Trivselkväll med Sjösportsskolan lockade mer än 50 personer. En mycket lyckad kväll.
 • En ny diskmaskin har installerats i köket.
 • Tyvärr har vi åter drabbats av stölder på varvsplan. Separata meddelanden har skickats ut.


Kommande händelser under april och maj:

 • Montering och återställning av mastkranen innan sjösättning. Medlemsvedverkan krävs
 • Fortsätta renovering av brygga 2 och 3 från Svanholmen. Medlemsvedverkan krävs
 • Montera återstående bommar på E- och F- bryggan. Medlemsvedverkan krävs
 • Sjösättning dagar för kranbåtar är 22, 23 och 29 april.
 • Sjösättningsfest i klubbhuset. Separat kallelse kommer att skickas.