Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Avfallsplan

Fritidsbåthamnen i Upplands Väsby är belägen vid Sättra i Mälaren invid farleden Stäket - Sigtuna. Position N 59° 50.5, O 19° 31.7 

Hamnområdet ägs av Upplands Väsby kommun. För verksamheten i hamnen svarar Upplands Väsby Båtsällskap. 

Adresser:

Upplands Väsby Kommun

Upplands Väsby Båtsällskap

194 80 UPPLANDS VÄSBY

Box 91

Telefon vxl 08 590 970 00

194 22 UPPLANDS VÄSBY
hamnkapten@uvb.nu 

Ansvarig för det praktiska genomförandet av avfallsplanen är UVB Varvschef. 

Hamnen rymmer ca 390 fasta båtplatser, av dessa är 3 platser avsedda för gästande båtar. Antalet betalande gäster uppskattas till ca 5-10 st/år. 

Omhändertagandet av normalt avfall är uppdelat på hushållsavfall och grovsopor.

  1. Hushållsavfallet uppsamlas i 5 st plastkärl på 660 liter/st som tillhandahålls av kommunens renhållningsentreprenören.
  2. Grovsopor, varmed förstås i huvudsak virke, presenningar o.d. uppskattas till ca 30 m3 per år. 

Uppskattningarna ovan bygger på senaste årets fakturering från renhållningsentreprenören. Avfallsmängden bedöms förbli konstant. 

Mottagningsanordningar:

  1. Plastkärl för hushållsavfall, 5 st á 660 liter, töms en gång i veckan under tiden 1 april till sista oktober. Under perioden 1 november till sista mars finns 1 st á 660 liter plastkärl som töms en gång per vecka.
  2. Container för grovsopor ca 20 m3, beställs i samband med anordnade städdagar/kvällar. 2 - 3 containers per år.
  3. Returglas och aluminiumburkar lämnas till butikernas pantautomater, övrigt glas till kommunens återvinningsstationer. 

Uppställningsplatser för mottagningsanordningar:

  1. Plastkärlen vid utgången av A-bryggan
  2. Container vid servicebryggan i samband med städdagar/kvällar. 

Allt hushållsavfall hämtas och omhändertas av kommunens renhållningsentreprenör, grovsoporna hämtas och töms av Sättra Gård på uppdrag av Sällskapet. 

Omhändertagandet att miljöfarligt avfall ska ske antingen till Sällskapets miljöstation (som töms genom avtal med SEKA) eller lämnas till Sörab:s återvinningscentral i Väsby. 

Öppettider och avgifter

Sällskapets miljöstation kommer att vara tillgänglig tisdagar 18.30 - 20.00 då Bränslemacken är öppen.

Vid lämnande till Sällskapets miljöstation tas en hanteringsavgift ut. Avgifterna som tas ut och betalas direkt vid lämningstillfället är följande:

Batterier                                             300:- styck

Spillolja                                               50:- per liter

Oljefilter                                              25:- styck

Glykol                                                 25:- per liter

Medlemmarna underrättas om mottagningsanordningarna genom anvisningar på anslagstavla, denna plan på Sällskapets hemsida, i den årliga informationsfoldern som finns att hämta i hamnkontoret samt delas ut till alla nya medlemmar i samband med välkomstbrevet. 

Sällskapets medlemmar kan framföra synpunkter på denna avfallsplan direkt till ansvariga funktionärer eller på sällskapets årsmöte.

Samråd sker vid behov med kommunens förvaltningar.   

Denna avfallsplan är reviderad av styrelsen i februari 2019 och gäller tillsvidare. Planen ska revideras med högst 3 års mellanrum eller så snart förhållandena väsentligt förändrats.