Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Hantering av personuppgifter enligt GDPR


Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter 

Upplands Väsby Båtsällskap behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Eftersom vi sparar uppgifter om dig som medlem, måste vi informera dig om vad vi använder uppgifterna till och hur vi skyddar din information. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller inom klubben för personuppgifter. 

Upplands Väsby Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandling av de uppgifter som du delar med oss när du blir medlem eller söker medlemskap, du registreras som kontakt, såsom underleverantör eller i annan roll eller när du skickar e-post till oss. 

Upplands Väsby Båtsällskap upplåter båtplats i hamn och på land med omfattning enligt avtal med sällskapet. Upplands Väsby Båtsällskap är ansvarig för behandling av dina personuppgifter för de tjänster som avtalats.  


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

Medlemskapet i Upplands Väsby Båtsällskap är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Upplands Väsby Båtsällskap behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.  

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är:

 • Medlemsnummer  
 • Namn
 • Personnummer 
 • Adress
 • E-postadress samt
 • Telefonnummer/mobiltelefonnummer

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Upplands Väsby Båtsällskap är laglig för att den är nödvändig för fullgörande av medlemsvillkoren och för att Upplands Väsby Båtsällskap har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifter för nedan angiva ändamål.

Upplands Väsby Båtsällskap använder personuppgifter för att hantera:  

 • medlemsansökan
 • båt- och landplatser
 • sjö- och torrsättning
 • vaktplikt
 • medlemsavgifter
 • arvoden för utförda tjänster 
 • kommunikation med medlem  
 • distribution av medlemsinformation  
 •  loggning av in- och utpasseringar genom sällskapets grind 


Behandling av personuppgifter som anses känsliga, exempelvis information som gäller medlems hälsa, utförs bara i speciella lägen. Till exempel vid ansökan om anstånd med vakt på grund av hälsoproblem. Hantering av hälsotillstånd hanteras då på annan plats än övriga medlemsuppgifter.  

Vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. Vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickats till oss.  


Vilka delar vi personuppgifter med?  

Bas-K är kubbens medlemsregister. Bas-K tillhandahålls av Svenska Båtunionen  

Tidningen Båtliv är Svenska båtunionens medlemstidning och dina uppgifter användas för tidningsdistribution.  

Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Upplands Väsby Båtsällskap samarbetar med för nödvändig behandling för Upplands Väsby Båtsällskaps räkning, tex Svenska Seglarförbundet.

Tryckeri för tryck av informationsfoldern.  

Vid kan vid behov lämna ut dina adressuppgifter till postleverantör (t.ex. PostNord) för eventuella utskick.  

Skatteverket för hantering av arvoden och kommunen vid ansökan om bidrag.  

Upplands Väsby sällskap delar inte uppgifter till andra utomstående organisationer än ovan angivna.  


Rätten att bli glömd 

Upplands Väsby Båtsällskap behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem, leverantör eller kontakt hos oss.  

Medlemsuppgifter kommer att avskiljas i samband med att medlemskap upphör. När medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifterna kvar en tid men är dolda tills de raderas slutgiltigt.  

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter raderas regelbundet när de inte längre används. 

Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan till exempel vara att båt finns kvar på sällskapets område eller att det finns obetalda avgifter. Upplands Väsby Båtsälskap kommer då endast att fortsätta lagra medlemsuppgifter till dess medlems-avtalet upphört korrekt enligt gällande stadgar och ordningsregler.


Vilka rättigheter har du?  

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan be om att få ett utdrag ur våra register om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade.  


Om du vill veta mer 

Har du frågor om denna policy och behandling av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta medlem@uvb.nu 


GDPR dokumentet för nedladdning