Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Ordnings- och trivselregler för
Upplands Väsby Båtsällskap

Uppdaterad 2024-06-27

Klicka för nedladdning

Antagen årsmöte 2024

 

 

Paragrafer utan bakgrundsfärg beslutade av medlemsmöte
Paragrafer med bakgrundsfärg beslutade av styrelsen

Allmänna ordnings- och trivselregler
§ A1
Båthamnen, varvet och därtill hörande anläggningar är resultat av mångårigt uppoffrande arbete av
medlemmarna. Förutsättningen för anläggningarnas framtida skick/bestånd är att de behandlas med omtanke
och varsamhet.

§ A2
Följ alltid UVB:s ordningsregler, instruktioner från UVB:s funktionärer och uppträd alltid på ett respektfullt sätt.

Visa gott sjömanskap, god samarbetsvilja och visa hänsyn och stör inte andra i onödan.

Sällskapets klubbhus, altan och grillplats kan bara bokas av styrelsen för aktiviteter samt medlems- och styrelsemöten.

På tider när utrymmen ej är bokade av styrelsen får medlemmar använda klubbhus, altan och grillplats men inte hindra andra medlemmar att använda utrymmena samtidigt.

Sällskapets klubbhus, altan och grillplats är till för medlemmarna och deras besättningar. Där kan man äta, fika eller umgås med andra medlemmar.

UVB:s utrymmen får EJ användas till privata fester.

Ställ alltid tillbaka möbler och städa efter dig och din besättning.


§ A3
Alla medlemmar är skyldiga att hålla ordning inom UVB:s områden och i våra gemensamma lokaler samt att hålla god ordning vid egna båtens uppställningsplats.

Båtens uppställningsplats ska hållas ren och fri från all typ av skräp.

Vid hantering och förvaring av miljöfarliga varor såsom olja, glykol, färgburkar mm skall kommunens miljölagar beaktas. Exempelvis är det ett miljöbrott att ställa en ny oöppnad dunk med glykol på marken. Den skall ställas i en invallning (t.ex en hink) och vara övertäckt så att regn ej kan komma in i invallningen !!

Skräpa ej ned i naturen, tag med avfall efter båtturen och använd och använd hamnens eller kommunens uppställda återvinningskärl (t.ex vid infart till Harva, Hemköp etc).

Underlätta er hantering genom att redan ombord dela upp avfallet i fraktioner för följande kärl:
Kärl för sortering finns för:

 

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Matavfall, komposterbart
 • Restavfall (dvs hushållsavfall som inte kan sorteras i återvinningskärlen ovan och som inte heller kan återvinnas och som inte klassas som farligt avfall eller grovsopor)
Hamnen har INTE någon mottagning av grovsopor som presenningar, trävirke, metallställningar etc. Sådant avfall lämnas på kommunens återvinningscentral.

Felsorteras avfall drabbas UVB av ”sorteringsavgifter” som kan ge sällskapet stora kostnader. Vi ser helst att avfallet tas med hem eller lämnas på kommunens återvinningscentral där personal finns att fråga om man är osäker.

Hamnens återvinningskärl får ej användas för grovsopor utan endast innehålla hushållsavfall. De får ej heller användas för avfall från egen bostad.

Hamnen har kärl för mottagning av miljöfarligt avfall under tiden då macken är öppen eller enligt överenskommelse med varvschef/miljöansvarig. Övriga tider hänvisas till kommunens återvinningsanläggning. Öppettider se www.sorab.se§ A4
Medlem ska följa de anvisningar som lämnas av styrelse/funktionär.

§ A5
Medlem som inte följer ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställda pliktavgifter. Om åtgärd ej vidtagits inom angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut
om uteslutning.

§ A6
Adressändring, uppdatering av kontaktuppgifter samt ändring av e-mailadress ska omgående anmälas till
Sällskapet. På Sällskapets hemsida, www.uvb.nu, under fliken ”Kontakt” finns formulär att fylla i.

§ A7
Medlemskapet berättigar endast till en båt (registrerad i UVB-register) och en bryggplats, i mån av utrymme mot
erläggande av fastställd avgift för platsen. Avgiftsfrihet begränsas till en släpjolle som får vara högst
3,5 m lång och 1,5 m bred. Definition av släpjolle: Släpjollen är en liten båt som släpas efter huvudbåten, har ingen fast installerad motor och är till för rodd i hamnar, samt rodd till och från huvudbåten.

§A 8
Släpjollen ska förvaras vintertid inom huvudbåtens utrymme på land och sommartid på härför anvisad plats på land på
träkajen mellan brygga C och D Förvaras släpjolle i anslutning till huvudbåt sommartid ska den lyftas upp och säkras på båts badbrygga, båt eller hängas i dävertar. Släpjolle får ej förtöjas vid brygga och ej heller läggas på bryggan.

§ A9
Båtägare ska ha sin båt försäkrad på så sätt att tredje part alltid skyddas. 
Giltig försäkring ska förevisas snarast möjligt innan båten tas till hamnen och varje år innan sjö- resp. torrsättningen. För kranbåtar kan detta ske i samband med organiserade sjöresp. torrsättningar. Alternativt kan den skickas till varvschef@uvb.nu
För trailerbåtar kan kopia av försäkring läggas i hamnkontorets brevlåda eller skickas till smabatsansvarig@uvb.nu Båt som saknar giltig försäkring får ej finnas på UVB:s område varken i sjön eller på land.

§ A10
Varje båt, trailer, vaggor, jollar, master och liknande inom hamn- och varvsområdet ska vara märkt med aktuellt
UVB-märke (ditt medlemsnummer). 

Icke uppmärkta och icke hopplockade bockar, vaggor och täckningsmaterial samt master anses som skräp av UVB. Varvschefen äger därmed rätten att kasta eller återvinna detta material. 

Omärkt båt eller utrustning anses ej vara placerad på anvisad plats då UVB funktionär inte kan fastställa vem utrustningen tillhör. UVB ges då rätten att låsa fast eller flytta båt eller utrustning till annan plats inom varvsområdet som enskild medlem ej nödvändigtvis har tillgång till. 

Båt eller utrustning som ej är placerad på anvisad plats inom varvsområdet påföres av årsmöte fastställd pliktavgift. För flytt av båt eller utrustning debiteras faktiskt kostnad för flytt.

§ A11
Medlem ska tillse att grindar och dörrar till Sällskapets område och lokaler är låsta.

Nyckelbrickan är personlig för medlemmen och dennes familj och får ej utlånas. Nyckelbrickan ska återlämnas då medlemskapet upphör.

§ A12
Fordon ska framföras lugnt och säkert (krypfart) för att skydda medlemmar, barn, djur och inte damma ned båtar
etc.

I hamnområdet ska båtar framföras i ”vågfri” fart, dock högst i 3 knop. Observera att för vissa typer av båtar, t.ex vattenskoter, är vågfri fart väsentligt lägre än 3 knop.

I vattnet utanför hamnen råder 8 knops begränsning som är beslutad av myndigheterna och överskridande kan medföra bötfällning av Polis. Se vilka fartbegränsningar som gäller i gällande sjökort.§ A13
Parkering ska ske så det inte blockerar andra medlemmars båtar/bilar. 

All parkering intill trailerplatser är förbjuden förutom vid arbete med egna båten och medlemmen befinner sig intill bilen. 

Parkering skall ske på därför skyltad plats på grusplanen mellan klubbhus och sjöstugan. Se anvisningar i hamnen/varvet eller på UVB:s hemsida.

§ A14
Parkering vid hamnkontoret endast tillåten vid ärende till hamnkontoret eller för lastning/lossning till båt på brygga A
och B. Max P-tid är 30 minuter. Längre P-tid medför pliktavgift.


Bevakning och Arbetsinsats

§ B 1
Alla medlemmar som är båtinnehavare med brygg- eller sommarbåtplats på land och som fyllt 18 år är skyldiga att göra vakttjänst, för närvarande minst 1 pass/år.

Undantag till det obligatoriska vaktpasset görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg.

Medlem blir vaktbefriad det år han/hon fyller 75 år. Medlem som har roll i styrelsen eller är funktionär, är befriad från vaktpass.

Medlem som säger upp sin båtplats efter att ordinarie vaktschema fastställts, och kvarstår som medlem, ska fullgöra sitt vaktpass.

Detaljerade vaktregler finns i vaktpärm i klubbhuset. Vaktchefen kan meddela särskilda tilläggsinstruktioner då omständigheter kräver detta.

Alkoholförtäring i samband med vakttjänstgöring är inte tillåten.§ B 2
Alla båtinnehavare som fyllt 18 år är skyldiga att medverka i UVB:s underhållsarbeten för att vidmakthålla
och utveckla UVB:s hamn och varvsområde. Undantag görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg.

Hur uttag av arbetstimmar från medlemmar organiseras för nästkommande kalenderår bestäms av medlemsmötet på
hösten eller årsmötet.

Medlem är arbetsbefriad från det år denne fyller 75 år.

För innevarande verksamhetsår gäller det beslut om medlemsinsats som tagits av medlemsmöte eller årsmöte. Har sådant beslut ej tagits så gäller frivillig medverkan vid arbeten i hamnen.

Exempel på arbetsaktiviteter är, men inte begränsat till uppräknade exempel:

 • Vara ledare eller medlem i en grupp med specifik uppgift som återkommer årligen och planera gruppens verksamhet. Exempel byta bryggflottörer.
 • Vara gruppmedlem i grupp med specifik uppgift
 • Delta i städdagar
 • Markröjning av vegetation
 • Underhållsarbete på byggnader som skrapa och
 • måla fasader, rensa hängrännor etc
 • Storstädning av UVB:s lokaler
 • Vara behjälplig vid bryggronder
 • Var behjälplig med hamnplansronder
 • Bemanna extra vaktpass etc


Styrelsen ansvarar för framtagande av årets plan för vilka projekt som skall genomföras.


Hamn 

§ H1

 

Båtplatser inom UVB förmedlas efter följande regelverk: 
 • När plats blir ledig kontrolleras kön efter lämplig båt som passar till bryggplatsen
 • Passar mer än en båt från kön till platsen får den medlem som har tidigast inträdesdatum i UVB platsen
 • Inträdesdatum är det datum då betalning av första faktura är bokförd på UVB:s bankkonto


§ H2
Personer som önskar att bli medlemmar och disponera en båtplats kan ställa sig i kö genom att ansöka om att bli ”kömedlem”. Som kömedlem betalas en årsavgift för köplatsen och personens inträdesdatum är det datum när första köavgiften registreras på UVB:s bankkonto. Kö-medlem betalar inträdesavgift och normal medlemsavgift i samband med att personen tilldelas en båtplats.


§ H3
Båt ska inom Sällskapets område förtöjas på anvisad bryggplats.


Förtöjning vid boj ska alltid ske med dubbla, ej genomlöpande linor, erforderligt antal fendrar av lämpligt
material och med lämpliga dimensioner för undvikande av skador på intilliggande båt. Se ritning/anvisning på
Sällskapets hemsida under Hamn, ”Kom ihåg att alltid förtöja för storm”. 

Skada, som uppstår på annans båt eller annan egendom, ska ersättas av den båtägare vars båt förorsakat skadan.

Sträck alltid fall och linor på segelbåten så att de inte slår mot masten. Förtöj båten så att den inte skaver eller gnisslar mot brygga, bommar eller annat.

Bojar ska vara märkta med ägarens medlemsnummer


§ H4
Avser medlem att inte sjösätta under säsongen skall detta meddelas Hamnkontoret via mail hamnkontoret@uvb.nu.

UVB har rätt att utnyttja platsen för tidsbegränsat ändamål utan ersättning till medlemmen.

Bryggplats som inte utnyttjats under hel säsong är förverkad om den inte utnyttjas påföljande säsong. Detta
gäller även för den erhållna landplatsen som är kopplad till båten.

Om förverkan av platserna inträffar ska båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av
styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapets område.

Medlem kan dock kvarstå som medlem i UVB och behålla sitt inträdesdatum och ansöka om båtplats på nytt vid ett
senare tillfälle.

Finns synnerliga skäl för att inte sjösätta mer än en säsong kan medlemmen skriftligen ansöka om dispens hos
hamnkontoret@uvb.nu med angivande av orsak.


§ H5
Medlem, som inte utnyttjar sin bryggplats äger inte rätt att utlåna, överlåta eller uthyra denna.


§ H6
Båt och boj ska vara upptagna i god tid före isläggning.

Under perioden 1 december till 31 mars får båt eller boj ej ligga förtöjd i Sällskapets vattenområde och pliktavgift
utgår.

Trailerbåt får sjösättas och brukas under vinterperioden men skall torrsättas efter varje tur. Förtöjning på ordinarie
bryggplats är under vinterperioden ej tillåten.


§ H7
Byte av båt vid tilldelad bryggplats inom UVB får ej ske utan Hamnkaptenens tillstånd. Ligger annan än i UVB:s register registrerad båt på platsen, anses platsen förverkad
och pliktavgift utgår.


§ H8
Åtgärder efter påpekande från bryggrond (bl.a. kontroll av förtöjning) ska vara åtgärdade inom den angivna tiden som
finns angiven i utskickat formulär från hamnsektionen.


§ H9
En för UVB ny båt som medlem kommer med sjövägen får förtöjas på förhyrd båtplats oavsett dess biocidstatus på
bottenfärg är känd eller ej. UVB utgår från att den klubb som båten kommer från också följer av myndigheter givna
regler.

När båten tagits upp så skall dess ”biocidstatus” fastställas och om så erfordras skall båten saneras innan sjösättning
nästkommande vår.


Varv
Kranbåtar

§VK 1
Sjösättning och torrsättning av båtar ska ske enligt anvisningar och på tider som varvssektionen beslutar.

Båtägare som ej erlägger fastställd avgift för sjö – respektive torrsättning av båt, på av styrelsen fastställda tider, har förverkat rätten till bryggplats respektive landplats. Om sådan situation inträffar ska båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande

av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapets område.


§ VK 2
Ägare till båt, vilken erfordrar mobilkran för sjö- och torrsättning (båtens längd är över 6,70 m – 22 fot eller
båtens vikt överstiger 2 000 kg), har ej rätt att utan varvschefens tillstånd och anvisning, på eget initiativ sjörespektive torrsätta båt.


§ VK 3
Kranbåtsägare som av särskilda skäl vill ligga kvar en säsong för renovering kan få tillstånd till detta av
varvschef. Båten måste sjösättas nästkommande säsong.

Om båten ligger så till att den förhindrar eller försvårar sjösättning av andra båtar kan båten behövas omplaceras och
lyftavgift aviseras. Helst skall ansökan om detta göras inför höstens upptagning så lämplig plats kan planeras.

Grundavgift debiteras även om lyft ej sker.


§ VK 4
Vid sjösättning och torrsättning av ”kranbåtar” ska båtägaren godkänna att erforderliga lyftstroppar har
applicerats på ett för båten riktigt sätt.


§ VK 5
Båtägare ska vid torrsättning ha erforderliga bockar och stöttor eller vagga tillgängligt på anvisad plats. Dessa ska
vara rätt dimensionerade och av god kvalité, om så ej är fallet kan båtägaren vägras torrsättning.


§ VK 6
Båt vars vikt överstiger 10 ton eller är mer än 4 meter bred får ej ligga inom Sällskapets område.

Dispens ges endast till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdande har båt som överstiger dessa mått. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB-medlem som övertar/köper båt som nuvarande båtägare har dispens för. 


Trailerbåtar

§ VT 1

Båtplats uthyrs på helårsavtal som är sommarsäsong (bryggplats) och efterföljande vinter trailerplats.
Medlem som ej behöver trailerplats sommar och eller vinter kan avsäga sig trailerplats.


Trailerplats uthyrs dels för sommarperioden (15/5 – 15/9) och dels för vinterperioden (16/9 – 14/5. Avgift tas ut för
respektive period enligt prislista. 

Trailer skall vara märkt med UVB-nr, Trailerplats nr sommar (gul etikett) , trailerplats nr vinter (orange etikett) placerade så att funktionär kan avläsa dessa utan att lossa på båtens vintertäckning.

Trailer som saknar erforderlig märkning får ej befinna sig på UVB:s område.

Medlem som väljer att förvara sin trailer på annan plats slipper avgiften för den period man skriftligt avsagt sig. Har man avsagt sig så får inte trailern finnas på UVB:s område dessa tider. När man avsäger sig en hyresperiod skall platsnummermärkningen skrapas bort. 

Parkering av trailer på ej förhyrd plats medför pliktavgift.


§ VT2
Enligt UVB:s regler begränsas trailerbåtar till max längd 6,70 m – 22 fot samt att båtens vikt ej överstiger 2 000 kg.
Måttgränsen har historiskt tillkommit pga incidenter med körning av större båtar på varvsplanen.

Båtar som sjö- respektive torrsätts via UVB’s lilla ramp med trailer och eget dragfordon, får totalvikten av båt och trailer INTE överstiga 2500 kg. UVB’s stora ramp är däremot godkänd för max 4000 kg.

Båtägare eller medlem som nyttjar rampen är skyldig att tillse att båt eller trailer inte överskrider rampens kapacitet
och att inga skador på klubbens egendom eller utrustning inträffar när rampen nyttjas.

Varvschefen har rätt att neka båtägare och medlemmar rätten att nyttja rampen om varvschefen bedömer att sjö-respektive torrsättning inte kan genomföras på ett fullgott eller säkert sätt.

Varv - Gemensamma regler

§ VG 1
Rustningsarbete ska utföras på ett tryggt och säkert sätt så att intilliggande båtar ej skadas, dammas ned eller arbete
på dem försvåras.


§ VG 2
Vid arbete med sanering av biocidfärger krävs varvschefens tillstånd och gällande skyddsåtgärder måste
följas.

Instruktioner för täckning av mark, vindskydd runt båt, rengöringsmetoder samt personlig skyddsutrustning finns
att få från varvschefen i särskild instruktion.

Arbete med biocidfärg inom UVB:s område utan att följa miljöskyddsbestämmelserna är att betrakta som miljöbrott
och medför pliktavgift.


§ VG 3
Båt utan fastställd biocidstatus får ej sjösättas. Undantag gäller båt som direkt skall avresa till plats i saltsjön där
dess biocidstatus är tillåten.


§ VG 4
Vid arbete inom Sällskapets område med användning av brandfarliga ämnen eller annat som kan medföra brandfara
ska erforderlig brandsläckningsutrustning finnas tillgänglig i omedelbar anslutning till arbetsplatsen.


§ VG 5
Förvaring av miljöfarliga varor (t.ex olja, glykol mm) intill upplagd båt måste följa kommunens miljöbestämmelser.

Detta innebär som exempel:
Ställa en oöppnad dunk med glykol på marken är ett miljöbrott.
Dunken skall placeras i en balja (som invallning) samt täckas så att inte regn kan komma åt den

Kommunen gör med vissa intervaller miljöinspektion på varvsområdet. Då UVB inte har rådighet över
medlemmens egendom som placeras på förhyrd uppställningsplats är miljöbrott medlemmens ansvar.
Eventuella böter, strafförelägganden och påföljder är medlemmens ansvar.

Upptäcker funktionär ett miljöbrott påtalas detta och pliktavgift utgår.


§ VG 6

Spillolja, oljefilter, batterier, målarburkar och övrigt miljöfarligt avfall/vätskor måste tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Avfallet ska i första hand lämnas till kommunens miljöstation. Se även § A3


§ VG 7
Nyttjande av el (230/400V) för uppvärmning, användning av elektriska verktyg, elektrisk utrustning eller annan användning i båt inom hamn- och varvsområdet får ej ske om båtägare ej befinner sig i båten eller dess närhet.

El-sladd (230/400V) ska bortkopplas från sitt uttag när man lämnar båten. 

Anslutning av uppmärkt el-sladd (230/400V) utan tillsyn får endast ske för laddning av batterier under en maximal tid på 48 timmar. El-sladd (230/400V) ska vara uppmärkt vid eluttaget för landanslutning med båtplatsnummer samt datum och klockslag för inkoppling.

Behov av el utöver "normal" förbrukning såsom för värmefläkt etc. ska godkännas av varvschef.

Laddning av elbil eller elbåt får ej ske inom UVB:s område. UVB:s elnät är ej dimensionerat för att klara
denna typ av laddeffekter. Klubben kan ej tillhandahålla laddplats för eldrivet fordon (båt eller bil) innan förstärkt elnät med kapacitet att leverera tillräcklig effekt är installerat tillsammans med debiteringssystem för elektricitet. Installation av dylikt nät är ej planerat = totalförbud tills vidare 

Laddning av elfordon medför pliktavgift.


§ VG 8
Täckställning ska monteras ned och liggande förvaras på av varvschefen anvisad plats senast den 31 maj och får
sättas upp tidigast den 31 augusti.

Definition av täckställning är: En fristående ställning med eller utan täckning.


§ VG 9
Sällskapet tillhöriga båtar, flotte, vagnar, kärror och handredskap ska förvaras på anvisade platser. Redskapen
får endast användas inom hamnområdet.


§ VG 10
Medlem ska snarast efter båtens sjösättning avröja uppläggningsplatsen. Bockar och täckning ska förvaras på
av varvschefen anvisad plats. Inget material får lutas mot staket eller placeras så att klättring över staketet
underlättas.


Ekonomi

§ E 1
Sällskapets prislista utarbetas av styrelsen och presenteras och fastställs av medlemsmötet på hösten eller årsmötet. Gällande prislista publiceras på www.uvb.nu.


§ E 2
Sällskapet har som normalavtal ett helårsavtal med både brygg- och landplats inkluderad. Avtalet omfattar en sommarsäsong och efterföljande vintersäsong.

Av platsbrist på hamnplanen erbjuds inga avtal med bara vinterförvaring. Alla avtal med vinterförvaring är kopplat till en bryggplats föregående sommar.

Vi har även ”Sommarplats på land” (SLP) som är en möjlighet att under tiden 15/5 till 15/9 hyra ett utrymme att förvara sin båt på land och sjösätta båten för varje tur. I detta avtal får båten ej komma till UVB före 15/5 och skall lämna UVB:s område 15/9 då vinterförvaring ej ingår.


§ E 3
Avgiften för ingångna avtal faktureras i början av kalenderåret med betalningsdatum senast sista veckan i mars.

Fakturering sker via Båtunionens samarbetspartner Billecta. Vid fakturering kommer email distribueras från Billecta. I detta mail kommer det finnas en länk som man klickar på för att se sin faktura. Billecta bevakar att man klickar på sin länk inom 5 dagar annars så skickar Billecta en fakturakopia per post.


§ E 4
Sällskapet förbereder fakturering i Båtunionens system Bas-K och Billecta sköter fakturadistribution, kontroll av inbetalningar, sköter påminnelser samt inkassokrav.


§ E 5
Betalas inte fakturan senast på inkassokrav från Billecta så inleder UVB en procedur med handräckning från Kronofogden för borttransport av båt, indrivning av utestående skulder samt uteslutning av medlemmen.


§ E 6
Uppsägning av båtplats kan bara ske om båten ej längre finns på UVB:s område. Båtunionens system kan ej hantera uppsägning vid visst datum. Uppsägning kan bara ske med omedelbar verkställelse, därav att båt och privata tillhörigheter måste vara borta från hamnen vid uppsägning.

Har man båt i UVB:s hamn vid fakturadatum skall fakturan betalas i sin helhet på förfallodatumet. Återbetalning av vissa avgifter kan begäras om man uppfyller beslutade villkor, se §E7.


§ E 7
Sägs platsavtalet upp senast den 15/5 (innebär att båten skall vara borta från UVB, se § E 6) kan man begära återbetalning av bryggplatsavgiften. Vid uppsägning 16/5 eller senare på säsongen så återbetalas ingenting.

Medlemsavgift återbetalas ej och ej heller förbrukade avgifter som t.ex kranavgifter, rampavgift.

Grundavgift kran- och rampavgift är i huvudsak till för kostnader för iordningställande av sommarparkering på hamnplan.

Fiske
§ F 1
Allt fiske inom hamnområdet som innebär fara för skada på person, gemensam eller enskilds egendom är förbjuden.

Fiske i form av mete och pimpel får endast ske från yttre bryggornas utsida. Detta förutsätter att ingen båt lagt till på denna sida tillfälligt.

Spinnfiske inom hamnområdet är förbjudet.


§ F 2
Då UVB:s fiskekommité anordnar fisketävling får ej störande fiske ske i tävlingens närområde.Pliktavgifter som fastställs av årsmötet


 • Ej upptagen boj
 • Ej upptagen båt
 • Avsaknad av UVB märke
 • Båt eller utrustning på ej anvisad plats
 • Parkering av bil eller trailer på ej anvisad plats.
 • Flytt av felplacerad båt eller utrustning av UVB
 • Ej inställelse vid angiven sjö- resp. torrsättning
 • Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond
 • Utebliven vakt
 • Miljöbrott
 • Laddning av elfordon
 • Ej uppvisande av försäkring vid sjö- och torrsättning
 • Ej i tid erlagt av styrelsen beslutade avgifter.


Pliktavgifternas belopp fastställs årligen av årsmötet och publiceras på hemsidan under punkten ”Avgifter”.