Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

 

UVB Vaktregler

Godkänd av årsmötet 2021-02-18UVB Vaktinformation

Antalet incidenter, i form av inbrott, stölder och skador på egendom och i båtar i hamnen, har under åren varit få även om det då och då förekommit. En bidragande orsak är att vi alla ställer upp under året och håller hamnen bevakad under kvälls och nattetid. En relativt liten insats från medlemmarna som bidrar till en säkrare och tryggare hamn. Vi har fastställt följande regler och förutsättningar för medlemmarnas vakthållning.

Alla medlemmar som är båtinnehavare med bryggplats eller landplats och som fyllt 18 år är skyldiga att göra vakttjänst (1 pass/säsong), undantag görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg. Medlem som det år denne fyller 75 år blir vaktbefriad. Familjemedlem har möjlighet att gå vaktpasset åt huvudmedlemmen om denne får förhinder.

Medlem som har roll i styrelsen eller är funktionär, är befriad från vaktpass.

Vaktpasset varar mellan kl. 21.00 - 05.00.

Materiel och instruktioner för vakttjänsten finns i vaktskåpet i klubbhusets möteslokal.

Vaktteckning sker under ca 3 veckor i januari då en vaktteckningspärm finns utlagd i UVB:s klubbhus.

2 enskilda medlemmar ska tillsammans gå vaktpasset, egen medhjälpare är inte tillåten som ersättare till medlem, tillåtet om denne är familjemedlem. Kommer bara den ena vakten ska detta meddelas vaktchefen som försöker ordna reservvakt. Kan inte reservvakt ordnas, avslutas vaktpasset vid 24 tiden (man ska inte gå ensam vakt).

Ett vaktpass kan bytas medlemmar i mellan, vaktchefen ska informeras, vaktpasset får inte säljas till annan medlem, icke medlem.

Du som inte tecknat vakt själv kommer av vaktchefen att placeras ut på första lediga vaktpass på vaktlistan eller blir tilldelad ett vaktpass senare under säsongen p.g.a. inträffade ändringar!

Om du av någon anledning inte kan ta ditt pass, få du själv se till att byta denna med annan intresserad UVB medlem. Meddela alltid Vaktchefen byte och ändringar av vaktdag med annan medlem. Om du inte lyckas byta med annan medlem finns alternativet att anlita en reservvakt. Kontakta Vaktchefen i sådant fall som då utser en reservvakt. Sällskapet tar ut en avgift på 2.000 kr vid användandet av reservvakt. 

Medlem som säger upp sin båtplats efter att vaktlistan fastställts, och kvarstår som medlem, ska fullgöra sitt vaktpass.

Är du intresserad av att vara reservvakt, kontakta vaktchefen. Som reservvakt, får du en ersättning på 1500 kr som betalas ut av Sällskapet. Ersättningen är skattepliktig och kommer att redovisas då den totala ersättningen enligt skatteverkets regler överstiger 1000 kronor per år.
      Den som inte infunnit sig till vakttjänst senast kl. 21.15 debiteras en pliktavgift, som för närvarande är 3.000:-.

Du som bytt, ändrat eller saknar telefonnummer, meddela klubben ändringen via www.uvb.nu välj Ändra adress och båtuppgifter under Kontakt, eller lägg lapp i hamnkontoret samt ändra i vaktpärmen.

Vakten ska inte agera på eget bevåg vid händelse av incident – kontakta polisen omgående, gör observationer och avvakta polisen.

Alkoholförtäring i samband med vakttjänstgöring är inte tillåtet.UVB Vaktchef