Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Stadgar

Uppdaterad och fastställd av UVB årsmöte 18 februari 2021.

Ändamål
§ 1
Upplands Väsby Båtsällskap, ursprungligen bildat 1949, är en ideell förening.

Den har som målsättning att genom åtgärder för att främja intresse och kunskap om sjö- och båtliv, motivera och stimulera vuxna, ungdomar och barn till ett aktivt båtliv.

Sällskapet har vidare som målsättning att tills att en väl organiserad hamn och lämpliga uppläggningsplatser finns tillgängliga för medlemmarna.

Föreningen skall aktivt följa utvecklingen av båtlivets miljöfrågor och sträva efter att vidta erforderliga åtgärder med anledning av detta.

Medlemskap
§ 2
Medlemskap kan vinnas efter skriftlig ansökan på av styrelsen fastställt formulär varvid den sökande härigenom accepterar sällskapets stadgar och ordningsregler.

Medlem inväljs av styrelsen, som även beslutar om uteslutning av medlem.

Medlemskap gäller under förutsättning att medlemsavgift erläggs i föreskriven ordning.

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

1. Enskilda vuxna medlemmar
2. Enskilda ungdomsmedlemmar
3. Familjemedlem
4. Jollemedlem
5. Hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 4.

Kategori familjemedlem är ej berättigad till båtplats och har ej rösträtt men har i övrigt samma förmåner och skyldigheter som övriga medlemskategorier.

Kategori jollemedlemskap är enbart till för icke UVB medlemmar som ska gå kurs som Jollesektionen anordnar, är ej berättigad till båtplats, ej ha båt i hamnen, ej berättigad till grindnyckel och har ej rösträtt.

Hedersmedlem är den som sällskapet därtill utser.

Avgifter
§ 3
Avgifter utgörs av årlig medlemsavgift, båtplatsavgift och i förekommande fall särskild utdebitering och pliktavgift. Samtliga avgifter beslutas av årsmöte.

Medlem skall, inom tid och på sätt som styrelsen anger, erlägga beslutade avgifter. Om så ej sker skall medlemskapet anses förverkat.

Erlagd avgift återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur sällskapet. Eventuellt krav på medlem kvarstår efter utträde/uteslutning.

Styrelsen
§ 4
Styrelsen skall verka för klubbens utveckling samt tillvarata och utveckla sällskapets och medlemmarnas gemensamma intressen och aktiviteter inom verksamhetsområdet.

§ 5
Val av styrelse och funktionärer skall förberedas av en valberedning.

Styrelsen skall bestå av ordförande, en vice ordförande, kassör, sekreterare, samt ledare för Hamnkommitté, Varvskommitté, Medlemskommitté, Service och Säkerhetskommitté samt en småbåtsansvarig. Dessa ledamöter väljs var för sig av årsmötet för en tid av två år så att årligen hälften av styrelsens ledamöter väljs. Årsmötet väljer vidare tre suppleanter för en tid av ett år.

Härutöver ger årsmötet styrelsen mandat att välja de funktionärer som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara lämpligt. Dessa funktionärer väljs var för sig för en tid av ett år.

Meddelande om vilka ledamöter som skall väljas och vilka funktionärer som erfordras och uppgifter för dessa skall senast 2 månader innan ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång inträder suppleant i den turordning som beslutats om vid styrelsens konstituerande möte.

Avgår funktionär före mandattidens utgång skall styrelsens, efter förslag av valberedningen, snarast besluta om tillsättning av ny funktionär på uppträdd vakans.

Styrelsen kan ålägga suppleant särskilt uppgift.

§ 6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall därutöver sammanträda när minst tre ledamöter gör framställning därom.

Suppleanter skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förfall för ledamot inträder suppleant i ledamots ställe i enlighet med den turordning som beslutas om enligt § 5. Vid lika röstetal i styrelsen skall ordföranden ha utslagsröst. Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

Talan mot styrelsebeslut kan väckas hos revisorerna inom 30 dagar efter delgivandet av detta.

§ 7
Ordföranden är sällskapets officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

Vid ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden som ersättare. I övrigt fördelas uppgifterna enligt styrelsens beslut. Dock har kassören att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar samt att föra klubbens räkenskaper.

Ordföranden och kassören tecknar var för sig sällskapets firma. Vid längre förfall för dessa båda tecknas sällskapets firma av vice ordföranden och sekreteraren i förening.

Möten
§ 8
Sällskapet skall avhålla minst två möten per år, varav ordinarie årsmöte i februari/mars och höstmöte i oktober/november. Tid och plats beslutas av styrelsen. Extra möte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst tio procent av sällskapets medlemmar så skriftligt begär.

Skriftlig kallelse till möte skall avsändas minst 14 dagar före möte.

Motioner och förslag skall för att kunna bli föremål för beslut framläggas skriftligen för styrelsen minst 30 dagar före mötet.

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas genom ombud.

§ 9
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
9. Fastställande av budget
10. Val av styrelse och revisorer
11. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
12. Övriga ärenden och eventuella motioner
13. Mötets avslutande

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 10
Verksamhetsåret skall vara lika med räkenskapsåret och omfatta tiden 1 januari – 31 december året innan årsmöte

Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m m skall överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte.

§ 11
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper gällande räkenskapsåret. Senast en vecka före ordinarie årsmötet lämnar revisorerna revisionsberättelse till styrelsen.

Sällskapets emblem
§ 12
Sällskapets vimpel är triangulär med vita kanter och vit diagonal på blå botten. På ena sidan om diagonalen finns ett ankare och på andra sidan sällskapets initialer i röd färg.

Vimpeln bör alltid föras på båt under gång och vid besök i andra hamnar.

Sällskapets medlemsnål är utförd i emalj och gulmetall enligt vimpelns mönster.

Stadgar och ordningsregler
§ 13
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgarna fordras beslut med minst två tredjedels majoritet.

§ 14
Utöver dessa stadgar utges ordningsregler för verksamheten inom sällskapet. Dessa fastställs av ordinarie årsmöte.

Ändring av ordningsregler sker genom beslut vid ett ordinarie årsmöte.

Sällskapets upplösning
§ 15
Beslut om sällskapets upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. För upplösning av sällskapet fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet.

Vid sällskapets upplösning skall eventuella tillgångar användas till båtsportens främjande.