Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Ordnings- och trivselregler

Uppdaterad och fastställd av UVB årsmöte 14 februari 2019.

Allmänt

§ 1
Båthamnen, varvet och därtill hörande anläggningar är resultat av mångårigt uppoffrande arbete av medlemmarna. Förutsättningen för anläggningarnas framtida skick/bestånd är att de behandlas med omtanke och varsamhet.

§ 2
Uppträd alltid på ett för Sällskapet hedrande sätt. Detta gäller särskilt vid vistelse inom Sällskapets områden, vid egna eller andra Sällskaps sammankomster. Visa gott sjömanskap, god samarbetsvilja och tag hänsyn till andras trevnad och intressen. 

§ 3
Det åligger varje medlem att se till att ordning och reda råder inom Sällskapets områden, lokaler och kring båtens uppställningsplats, hålla denna ren och fri från skräp. Skräpa ej ned i naturen, tag med avfall hem till hamnen efter båtturen och använd där befintliga soptunnor. Hamnens soptunnor får ej användas för grovsopor utan endast innehålla hushållsavfall. Får ej heller användas för avfall från egen bostad. 

§ 4
Medlem ska följa de anvisningar som lämnas av styrelse/funktionär. 

§ 5
Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställda pliktavgifter.

Om åtgärd ej vidtagits inom angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning. 

§ 6
Adressändring, uppdatering av kontaktuppgifter samt ändring av e-mailadress ska omgående anmälas till Sällskapet. På Sällskapets hemsida, under fliken Kontakt finns formulär att fylla i.

§ 7
Medlemskapet berättigar endast till en båt (registrerad i UVB-register) och en bryggplats, i mån av utrymme. Avgiftsfrihet begränsas till en släpjolle som får vara högst 3,5 m lång och 1,5 m bred.

Definition av släpjolle: Släpjollen är en liten båt som släpas efter huvudbåten, har ingen fast installerad motor och är till för rodd i hamnar, samt rodd till och från huvudbåten. 

§ 8
Släpjollen ska förvaras vintertid inom huvudbåtens utrymme på land och sommartid på härför anvisad plats på land. Förvaras släpjolle i anslutning till huvudbåt sommartid ska den lyftas upp och säkras på båts badbrygga, båt eller hängas i dävertar. Släpjolle får ej förtöjas vid brygga och ej heller läggas på bryggan. 

§ 9
Båtägare ska ha sin båt försäkrad på så sätt att tredje part alltid skyddas. Giltig försäkring ska förevisas snarast möjligt innan båten tas till hamnen och varje år innan sjö- resp. torrsättningen. För kranbåtar kan detta ske i samband med organiserade sjö- resp. torrsättningar. Alternativt kan den skickas till varvschef@uvb.nu. Båt som saknar giltig försäkring får ej sjö- resp. torrsättas. 

§ 10
Varje båt, trailer, vaggor, jollar, master och liknande inom hamn- och varvsområdet ska vara märkt med aktuellt UVB-märke (ditt medlemsnummer). Icke uppmärkta och icke hopplockade bockar, vaggor och täckningsmaterial, anses som skräp av UVB. Varvschefen äger därmed rätten att kasta eller återvinna detta material. Samma gäller omärkta master och vagnar/trailers i dåligt skick. Omärkt båt eller utrustning anses ej vara placerad på anvisad plats då UVB funktionär inte kan fastställa vem utrustningen tillhör. UVB ges då rätten att låsa fast eller flytta båt eller utrustning till annan plats inom varvsområdet som enskild medlem ej nödvändigtvis har tillgång till. Båt eller utrustning som ej är placerad på anvisad plats inom varvsområdet påföres av årsmöte fastställd pliktavgift. För flytt av båt eller utrustning debiteras faktiskt kostnad för flytt. 

§ 11
Medlem ska tillse att grindar och dörrar till Sällskapets område och lokaler är låsta. Nyckelbrickan är personlig och får ej utlånas utanför medlemskretsen. Nyckelbrickan ska återlämnas då medlemskapet upphör. 

§ 12
Fordon ska framföras lugnt och säkert (krypfart) för att skydda medlemmar, barn, djur och inte damma ned båtar etc. Parkering ska ske så det inte blockerar andra medlemmars båtar. Se anvisningar i hamnen/varvet eller på varvs hemsida. 

Hamn

§ 13
Båt ska inom Sällskapets område förtöjas på anvisad bryggplats. Förtöjning vid boj ska alltid ske med dubbla, ej genomlöpande linor, erforderligt antal fendrar av lämpligt material och med lämpliga dimensioner för undvikande av skador på intilliggande båt. Se ritning/anvisning på Sällskapets hemsida under Hamn, Kom ihåg att alltid förtöja för storm”. Skada, som uppstår på annans båt, genom bristfällig förtöjning eller vårdslöshet i övrigt, ska ersättas av den båtägare vars båt förorsakat skadan.

Bojar ska vara märkta med ägarens medlemsnummer.

§ 14
Bryggplats som inte utnyttjats under hel säsong är förverkad om den inte utnyttjas påföljande säsong. Detta gäller även för den erhållna landplatsen som är kopplad till bryggplatsen. Om sådan situation inträffar ska båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapets områden.

§ 15
Medlem, som inte utnyttjar sin bryggplats äger inte rätt att utlåna, överlåta eller uthyra denna.

§ 16
Båt och boj ska vara upptagna i god tid före isläggning. Under perioden 30 november till 30 mars får båt eller boj ej ligga i Sällskapets vattenområde. 

§ 17
Byte av båt vid tilldelad bryggplats inom UVB får ej ske utan Hamnkaptenens tillstånd. Om så ej sker förloras bryggplatsen och annan bryggplats kan tilldelas om sådan finnes ledig med hänsyn till nya båtens storlek.

§ 18
Åtgärder efter påpekande från bryggrond (bl.a. kontroll av förtöjning) ska vara åtgärdade inom den angivna tiden som finns angiven i utskickat formulär från hamnsektionen. 

Varv

§ 19
Sjösättning och torrsättning av båtar ska ske enligt anvisningar och på tider som varvssektionen beslutar. Båtägare som ej erlägger fastställd avgift för sjö – respektive torrsättning av båt, på av styrelsen fastställda tider, har förverkat rätten till bryggplats respektive landplats. Om sådan situation inträffar ska båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapets område. 

§ 20
Ägare till båt, vilken erfordrar mobilkran för sjö- och torrsättning (båtens längd är över 6,70 m – 22 fot eller båtens vikt överstiger 2 000 kg), har ej rätt att utan varvschefens tillstånd och anvisning, på eget initiativ sjö- respektive torrsätta båt.

§ 21
Vid sjösättning och torrsättning av ”kranbåtar” ska båtägaren godkänna att erforderliga lyftstroppar har applicerats på ett för båten riktigt sätt.

§ 22
Båt vars vikt överstiger 10 ton eller är mer än 4 meter bred får ej ligga inom Sällskapets område. Dispens ges endast till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdelse har båt som överstiger dessa mått. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB-medlem som övertar/köper båt som nuvarande båtägare har dispens för. 

§ 23
Båtar som sjö- respektive torrsätts via UVB’s lilla ramp med trailer och eget dragfordon, får totalvikten av båt och trailer INTE överstiga
2500 kg. UVB’s stora ramp är däremot godkänd för max 4000 kg. Dispens ges endast av varvschefen till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdelse, 18 februari 2010, har båt + trailer som överstiger denna vikt. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB-medlem som övertar/köper båt som nuvarande båtägare har dispens för. Torrsättning sker endast till av varvschef/småbåtsansvarig angiven plats. Båtägare eller medlem som nyttjar rampen är skyldig att tillse att båt eller trailer inte överskrider rampens kapacitet och att inga skador på klubbens egendom eller utrustning inträffar när rampen nyttjas. Varvschefen har rätt att neka båtägare och medlemmar rätten att nyttja rampen om varvschefen bedömer att sjö- respektive torrsättning inte kan genomföras på ett fullgott eller säkert sätt. 

§ 24
Båtägare ska vid torrsättning ha erforderliga bockar och stöttor eller vagga tillgängligt på anvisad plats. Dessa ska vara rätt dimensionerade och av god kvalité, om så ej är fallet kan båtägaren vägras torrsättning. 

§ 25
Rustningsarbete ska utföras på ett tryggt och säkert sätt så att intilliggande båtar ej skadas, dammas ned eller arbete på dem försvåras.

§ 26
Vid arbete inom Sällskapets område med användning av brandfarliga ämnen eller annat som kan medföra brandfara ska erforderlig brandsläckningsutrustning finnas tillgänglig i omedelbar anslutning till arbetsplatsen. 

§ 27
Nyttjande av el (230/400V) för uppvärmning, användning av elektriska verktyg, elektrisk utrustning eller annan användning i båt inom hamn- och varvsområdet får ej ske om båtägare ej befinner sig i båten eller dess närhet. El-sladd (230/400V) ska bortkopplas från sitt uttag när man lämnar båten. Anslutning av uppmärkt el-sladd (230/400V) utan tillsyn får endast ske för laddning av batterier under en maximal tid på 48 timmar. El-sladd (230/400V) ska vara uppmärkt vid eluttaget för landanslutning med båtplatsnummer samt datum och klockslag för inkoppling. Behov av el utöver "normal" förbrukning såsom för värmefläkt etc. ska godkännas av varvschef.

§ 28
Båthus ska monteras ned och liggande förvaras på av varvschefen anvisad plats senast den 31 maj och får sättas upp tidigast den 31 augusti. Definition av båthus är: En fristående ställning med eller utan täckning. 

§ 29
Sällskapet tillhöriga båtar, flotte, vagnar, kärror och handredskap ska förvaras på anvisade platser. Redskapen får endast användas inom hamnområdet. 

§ 30
Spillolja, oljefilter, batterier, målarburkar och övrigt miljöfarligt avfall/vätskor ska i första hand lämnas till kommunens miljöstation. Möjlighet att till en kostnad ta imot miljöfarligt avfall finns i anslutning till bränslemacken. Se öppettider och kostnader på bränslemackens dörr.

§ 31
Medlem ska snarast efter båtens sjösättning avröja uppläggningsplatsen. Bockar och täckning ska förvaras på av varvschefen anvisad plats. Inget material får placeras närmare staket än 1,5 meter. 

Vakt

§ 32
Alla båtinnehavare som fyllt 18 år är skyldiga att göra vakttjänst (1 pass/säsong), undantag görs endast av medicinska skäl, vilket kräver läkarintyg. Medlem som det år denne fyller 75 år är vaktbefriad. Alkoholförtäring i samband med vakttjänstgöring är inte tillåtet.

I övrigt se UVB Vaktregler på hemsidan.

Fiske

§ 33
Fiske i form av mete och pimpel får endast ske från yttre bryggornas utsida. Detta förutsätter att ingen båt lagt till på denna sida tillfälligt. Spinnfiske inom hamnområdet är förbjudet.

Pliktavgifter att fastställas av årsmötet.
• Ej upptagen boj
• Ej upptagen båt
• Avsaknad av UVB märke
• Båt eller utrustning på ej anvisad plats
• Flyttning av båt eller utrustning
• Ej inställelse vid angiven sjö- resp. torrsättning
• Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond
• Utebliven vakt
• Ej i tid erlagt av styrelsen beslutade avgifter: fördubblad avgift
Aktuella avgifter hittar du under länken avgifter till vänster.
Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.