Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Bomdirektiv

Detta direktiv är framtaget för att klargöra hur bommar får användas inom UVB hamn.

UVB Bomdirektiv

Antagen på UVB styrelsemöte den 31 mars 2016

Detta direktiv är framtaget för att klarläggar hur bommar får användas inom UVB hamn.

Innan bommar får monteras skall frågan tas upp med hamnkaptenen för beslut. Båtar med alltför olika längder bredvid varandra kan påverkas av bombeslutet.

Bom skall vara dimensionerad så att den inte ger vika för egen och intilliggande båts tyngd i samband med hård vind, samt ha erforderliga avbärarlister/skydd så att intilliggande båt inte kan skadas.

Bom skall monteras så att den inte riskerar att skada intilliggande båtar.

Eventuella skador på intilliggande båt som kan härröra från dåligt montage, dåliga avbärarlister/skydd etc. får bomägaren stå för.

Vid användande av bom får inte boj användas.

All hantering med bommen såsom montage, borttagande, är båtplatsägarens ansvar och skyldighet. UVB iträder sig inget ansvar vid skador även om UVB hamnkapten godkänt användande av bom.

På ett flertal bryggplatser finns bommar som ägs av UVB, dessa får då hyras av medlem. Pris och vilka bryggplatser detta gäller kan vid förfrågan meddelas av Hamnkaptenen eller Kassöen.

Styrelsen UVB