Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

UVB Avgifter 2023

Inträdesavgift

Engångsavgift

Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år,
ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person
som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.

1500:-

Medlemsavgifter (se not. 1)

Årligen

Senior (Det år man fyller 19 år)

900:-

Pensionär (Det år man fyller 65 år)

400:-

Familjemedlem

160:-

Junior (Medlem under 19 år)

160:-

Jollemedlemskap (ej ordinarie)

160:-

Båtplatsavgifter inkluderar vinterplats på land (se not. 2)
Avgift beräknas på båtbryggplatsens bredd

Årligen
990:-/bryggmeter

Bomavgifter

Årligen

Ett flertal bryggplatser har bommar som UVB äger


Bomavgift för bom som är 6 meter lång och kortare

400:-

Bomavgift för bom som är över 6 meter lång

600:-

Övriga avgifter


Investeringsavgift (se not. 3)

500:-/år

Sommarbåtplats på land (15/5 - 15/9)

900:-/för perioden

Rampavgift (se not. 4)

600:-/år

Kran Lyftavgift Vår/Höst (se not. 5)

500:-/lyft

Kran/Traktor Grundavgift Vår/Höst

600:-/lyft

Förvaringsskåp

150:-/år

Sällskapets vimpel

100:-/st

Utnyttjande av reservvakt

2000:-

Pliktavgifter (se not. 6)


Ej upptagen boj efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars

1000:-

Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars

1000:-

Ej UVB nummermärkning på båt/trailer

1000:-

Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjösättning/torrsättning

1000:-

Båt eller utrustning på ej anvisad plats

1000:-

Flyttning av felplacerad båt eller utrustning

Faktisk kostnad för inhyrd kran/traktor

Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar)

3000:-

Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond

1000:-

Utebliven vakt

3000:-

För ej betald avgift inom utsatt tid

300:-

Avgifter för nyckelbricka (se not. 7)


Registrering av ny nyckelbricka p.g.a. skadad eller
borttappad nyckelbricka

200:-

Återaktivera spärrad nyckelbricka

500:-

Avgifter för lämnande av miljöfarligt avfall på UVB:s miljöstation (se not. 6)


Batterier

300:-/st

Spillolja

50:-/liter

Oljefilter

25:-/st

Glykol

25:-/liter


Not:

  1. Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året
  2. Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgifter och bomavgift för innevarande året. Hamnkaptenen/kassör informerar om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken bomavgift som gäller
  3. Investeringsavgift för underhåll under en 10-års period. Betalas av de som har brygg- eller sommarbåtplats på land. Investeringsavgiften kommer att tas bort när den inte längre behövs. 
  4. Sjö- och torrsättningsomkostnader för iordningställande av sommar P-platser samt fondering av medel för underhåll av ramperna
  5. Om medlem ej betalar kranavgift i tid påförs och erläggs en avgift på 500:- på plats innan sjö- eller torrsättning sker
  6. Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning
  7. Om medlem som inte betalar sina avgifter i tid, enligt angiven förfallodag på fakturan, kommer nyckelbrickan att spärras. Återaktivering av nyckelbrickan sker när förfallen faktura inkl. påminnelseavgift och återaktiveringsavgift är betald
  8. Ej omhändertaget miljöfarligt avfall vid båtens uppställningsplats, debiteras enligt ovan + 50%.