Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Avfallsplan

Fritidsbåthamnen i Upplands Väsby är belägen vid Sättra i Mälaren invid farleden Stäket - Sigtuna. 
Position: N 59° 50.5, O 19° 31.7. Hamnområdet ägs av Upplands Väsby kommun. För verksamheten i hamnen svarar Upplands Väsby Båtsällskap.
Adresser:
Upplands Väsby kommun
194 80 UPPLANDS VÄSBY
Telefon vxl 08 590 970 00

Upplands Väsby Båtsällskap
Box 91
194 22 UPPLANDS VÄSBY
Telefon hamnkontor telesvar 08 590 803 67

Ansvarig för det praktiska genomförandet av avfallsplanen är UVB varvschef

Hamnen rymmer ca 400 fasta båtplatser, av dessa är 3 platser avsedda för
gästande båtar. Antalet betalande gäster uppskattas till ca 20 st/år.

Omhändertaget avfall kan uppdelas på hushållsavfall och grovsopor.
- Hushållsavfallet uppsamlas i 5 st plastkärl på 660 liter/st som tillhandahålls av SITA.
- Grovsopor, varmed förstås i huvudsak virke, presenningar o.d. uppskattas till ca 30 m3 per år.
Uppskattningarna bygger på senaste årets fakturering från renhållningsentreprenören.
Avfallsmängden bedöms förbli konstant.

Mottagningsanordningar:
a. Plastkärl för hushållsavfall, 5 st á 660 liter, töms en gång i veckan under tiden 1 april till sista oktober. Under perioden 1 november till sista mars finns 1 st á 660 liter plastkärl som töms en gång per vecka.
b. Container för grovsopor ca 20 m3, beställs i samband med anordnade städdagar/kvällar. 2 - 3 containers per år.

Uppställningsplatser för mottagningsanordningar:  plastkärlen vid 100-bryggan, container vid servicebryggan i samband med städdagar/kvällar.

Allt avfall hämtas och omhändertas av den kommunala renhållningsentreprenören.

Medlemmarna underrättas om mottagningsanordningarna genom anvisningar
på anslagstavla, denna plan på Sällskapets hemsida, i den årliga informationsfoldern som finns att hämta i hamnkontoret samt delas ut till alla nya medlemmar i samband med välkomstbrevet.
Sällskapets medlemmar kan framföra synpunkter direkt till ansvariga funktionärer eller på sällskapets medlemsmöten.
Samråd sker vid behov med kommunens förvaltningar.
Några särskilda åtgärder att förenkla avfallslämningen har inte vidtagits.

Denna avfallsplan är reviderad av styrelsen i februari 2012 och gäller tillsvidare.
Planen skall revideras med högst 3 års mellanrum eller så snart förhållandena
väsentligt förändrats