Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Ordningsregler

Allmänt
§ 1
Båthamn, varv och därtill hörande anläggningar är resultat av mångårigt uppoffrande arbete av medlemmarna. Förutsättningen för anläggningarnas framtida bestånd är att de behandlas med omtanke och varsamhet.
§ 2
Uppträd alltid på ett för sällskapet hedrande sätt. Detta gäller särskilt vid vistelse inom sällskapets områden, vid egna eller andra sällskaps sammankomster. Visa gott sjömanskap, god samarbetsvilja och tag hänsyn till andras trevnad och intressen.
§ 3
Medlem skall följa de anvisningar som lämnas av funktionär, vilken av årsmötet eller styrelsen blivit utsedd att svara för ifrågavarande ansvarsområde.
§ 4
Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits inom angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.
§ 5
Det åligger varje medlem att se till att ordning och reda råder inom sällskapets områden och lokaler. Skräpa ej ned i naturen, tag med avfall hem till hamnen efter båtturen och använd där befintliga soptunnor. Hamnens soptunnor får dock ej användas för avfall från egen bostad.
§ 6
Adressändring, uppdatering av kontaktuppgifter samt ändring av e-mailadress, meddela klubben via hemsidans formulär under Kontakt - Kontakta klubben. 
§ 7
Medlemskap berättigar till en båtplats i mån av utrymme.
§ 8
Avgiftsfrihet begränsas till en släpjolle som får vara högst 3,5 m lång och 1,5 m bred. Jollen skall förvaras vintertid inom dragbåtens utrymme på land och sommartid på härför anvisad plats på land. Förvaras släpjolle i anslutning till dragbåt sommartid skall den lyftas upp och säkras på båts badbrygga, båt eller hängas i dävertar. Släpjolle får ej förtöjas vid brygga och ej heller läggas på bryggan.
§ 9
Båtägare skall ovillkorligen ha sin båt försäkrad på så sätt att tredje part alltid skyddas. Giltig försäkring skall förevisas på tider som anges av styrelsen. Båtägare som sjösätter/torrsätter båten själv skall innan sjösättning och torrsättning inför vinterförvaring, uppvisa giltigt försäkringsbevis.
§ 10
Varje båt, även jollar och liknande inom hamn- och varvsområdet skall vara märkt med UVB-märke med unikt nummer. Detta nummer skall införas i UVB båtregister innan sjösättning får ske. Ej identifierad båt anmäles som upphittad. Medlem som tilldelats bryggplats eller erhållit landkontrakt under aktiv sjösäsong skall omgående märka båten med UVB-märke.
§ 11
Medlem skall tillse att grindar och dörrar till sällskapets område och lokaler är låsta. Nyckel får ej utlånas utanför medlemskretsen. Nyckel tillhandahålles mot depositionsavgift. Nyckel skall återlämnas då medlemskapet upphör.
§ 12
Fordon skall framföras och uppställas enligt för området gällande anvisningar.
§ 13
Aktiv medlem skall hörsamma styrelsens kallelse till arbete inom sällskapet.
Hamn
§ 14
Hamnkaptenen svarar för tilldelning av bryggplats och eventuellt behov av att omdisponera bryggplatser.
§ 15
Båt skall inom sällskapets område förtöjas på anvisad plats. Förtöjning vid boj skall alltid ske med dubbla, ej genomlöpande linor, erforderligt antal fendrar av lämpligt materiel och med lämpliga dimensioner för undvikande av skador på intilliggande båt. Se ritning/anvisning på klubbens anslagstavla avseende dimensioner etc. Vid osäkerhet kring lämpliga dimensioner, kontakt hamnkaptenen för råd. Skada, som uppstår på annans båt, genom bristfällig förtöjning eller vårdslöshet i övrigt, skall ersättas av den båtägare vars båt förorsakat skadan. Bojar skall vara märkta med ägarens båtplatsnummer.
§ 16
Båt och boj skall vara upptagna i god tid före isläggning. Under perioden 30 november till 30 mars påföljande år får ej båt eller boj ligga i Sällskapets hamn.
§ 17
Medlem, som inte utnyttjar sin bryggplats äger inte rätt att utlåna, överlåta eller uthyra denna.
§ 18
Byte av båt för förtöjning vid tilldelad plats inom UVB får ej ske utan Hamnkaptenens hörande och tillstånd. Om så ej sker förloras platsen och annan plats kan tilldelas om sådan finnes ledig med hänsyn till nya båtens storlek.
§ 19
Bryggplats som inte utnyttjats under hel säsong skall anses vara förverkad. Detta omfattar även den erhållna landplatsen. Om sådan situation inträffar skall båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapet områden. Dispens kan ges om giltigt skäl föreläggs styrelsen i god tid.
§ 20
Åtgärder efter påpekande från bryggrond (bl a kontroll av förtöjning) skall vara åtgärdade inom den angivna tiden i utskickat formulär från hamnsektionen.

Varv
§ 21
Sjösättning och torrsättning av båtar skall ske enligt anvisningar och på tider som varvssektionen beslutar. Båtägare som ej erlägger fastställd avgift för sjö – respektive torrsättning av båt på av styrelsen fastställda tider, har förverkat rätten till hamnplats respektive plats på land. Om sådan situation inträffar skall båtägare snarast, dock senast tre veckor efter skriftligt meddelande av styrelsen för Sällskapet, på egen bekostnad flytta båt och övrig utrustning från Sällskapet områden. Dispens kan ges om giltigt skäl föreläggs varvschefen i god tid.
§ 22
Ägare till båt, vilken erfordrar kran för sjö- och torrsättning, har ej rätt att utan varvschefens tillstånd och anvisning, på eget initiativ sjö respektive torrsätta båt.
§ 23
Vid sjösättning och torrsättning av ”kranbåtar” skall båtägaren godkänna att erforderliga lyftstroppar har applicerats på ett för båten riktigt sätt.
§ 24
Båt vars nominella vikt överstiger 10 ton eller är mer än 4 meter bred får ej ligga inom sällskapets område. Dispens ges endast till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdelse har båt som överstiger dessa mått. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB medlem som övertar/köper båt som
nuvarande båtägare har dispens för.
§ 25
Båtar som sjö- respektive torrsätts via UVB’s ramp med trailer och eget dragfordon, får totalvikten av båt och trailer INTE överstiga 2,5 ton. Dispens ges endast av varvschefen till de båtägare som vid denna ordningsregels ikraftträdelse, 18 februari 2010, har båt + trailer som överstiger denna vikt. Båtägare som har dispens och byter båt förlorar sin dispens. Dispensen kan ej heller föras vidare till ny ägare. Detta gäller även för redan aktiv UVB medlem som övertar/köper båt som nuvarande båtägare har dispens för. Torrsättning sker endast till av varvschef angiven plats. Båtägare eller medlem som nyttjar rampen är skyldig att tillse att båt eller trailer inte överskrider rampens kapacitet och att inga skador på klubbens egendom eller utrustning inträffar när rampen nyttjas. Varvschefen har rätt att neka båtägare och medlemmar rätten att nyttja rampen om varvschefen bedömer att sjö- respektive torrsättning inte kan genomföras på ett fullgott eller säkert vis.
§ 26
Båtägare skall vid torrsättning ha erforderliga bockar och stöttor eller vagga tillgängligt på anvisad plats. Dessa skall vara rätt dimensionerade och av god kvalité.
§ 27
Uppställningsplats och närmaste omgivning skall hållas ren och fri från skräp.
§ 28
Rustningsarbete skall utföras på sådant sätt att intilliggande båtar ej skadas eller arbete på dem försvåras.
§ 29
Vid arbete inom sällskapets område med användning av öppen eld, eldfarliga ämnen eller annat som kan medföra eldfara skall erforderlig eldsläckningsutrustning finnas tillgänglig i omedelbar anslutning till arbetsplatsen.
§ 30
Nyttjande av el (230/400V) för uppvärmning, användning av elektriska verktyg, elektrisk utrustning eller annan användning i båt inom hamn- och varvsområdet får ej ske om båtägare ej befinner sig i båten eller dess närhet. El-sladd (230/400V) ska bortkopplas från sitt uttag när man lämnar båten. Anslutning av uppmärkt el-sladd (230/400V) utan tillsyn får endast ske för laddning av batterier under en maximal tid på 48 timmar. El-sladd (230/400V) skall vara uppmärkt vid eluttaget för landanslutning med båtplatsnummer samt datum och klockslag för inkoppling. Behov av el utöver “normal” förbrukning såsom för värmefläkt etc. skall godkännas av varvschef.
§ 31
Båthus skall monteras ned i sin helhet senast den 31 maj och får sättas upp tidigast den 31 augusti. Definition av båthus är: En fristående ställning med eller utan täckning.
§ 32
Sällskapet tillhöriga båtar, flotte, vagnar, kärror och handredskap skall förvaras på anvisade platser. Redskapen får endast användas inom hamnområdet.
§ 33
Spillolja, oljefilter, batterier, målarburkar och övrigt miljöförstörande avfall/vätskor skall lämnas till kommunens miljöstation.
§ 34
Medlem skall snarast efter båtens sjösättning avröja uppläggningsplatsen. Bockar och täckning skall förvaras på av varvschefen anvisad plats. Inget material får placeras närmare staket än 1,5 meter.
§ 35
All utrustning tillhörande medlem såsom bockar, vaggor, vagnar/trailers och täckningsmaterial samt master mm skall vara tydligt märkt med bryggplatsnummer och namn. Båt skall vara märkt med UVB-märke. Icke uppmärkta och icke hopplockade bockar, vaggor och täckningsmaterial, anses som skräp av UVB. Varvschefen äger därmed rätten att kasta eller återvinna detta material. Samma gäller omärkta master och vagnar/trailers i dåligt skick. Omärkt båt eller utrustning anses ej vara placerad på anvisad plats då UVB funktionär inte kan fastställa, av nödvändig märkning, vem utrustningen tillhör och om utrustningen är placerad enligt anvisningar.
UVB ges då rätten att låsa fast eller flytta båt eller utrustning till annan plats inom varvsområdet som enskild medlem ej nödvändigtvis har tillgång till. Båt eller utrustning som ej är placerad på anvisad plats inom varvsområdet föranleder av årsmötet fastställd pliktavgift. För flytt av båt eller utrustning debiteras faktiskt kostnad för flytt.

Fiske
§ 36
Medlem har att beakta gällande regler för fiske i aktuella fiskevatten. Allt fiske från bryggorna är förbjudet. Allt spinnfiske inom hamnområdet är förbjudet.

Pliktavgifter att fastställas av årsmötet.
• Ej upptagen boj
• Ej upptagen båt
• Avsaknad av UVB märke
• Båt eller utrustning på ej anvisad plats
• Flyttning av båt eller utrustning
• Ej inställelse vid angiven sjö- resp. torrsättning
• Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond
• Utebliven vakt
• Ej i tid erlagt av styrelsen beslutade avgifter: fördubblad avgift
Aktuella avgifter hittar du under länken avgifter till vänster.
Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.