Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i mälaren

Avgifter 2018

Inträdesavgift

Engångsavgift

Senior och pensionärsmedlemskap

500:-

Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år, ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.


Medlemsavgifter (se not 1.)

Årligen

Senior (Det år man fyller 19 år)

700:-

Pensionär (Det år man fyller 65 år)

300:-

Familjemedlem

100:-

Junior

100:-

Båtplatsavgifter, inkluderar vinterplats (se not 2.)

Årligen

Grundavgift

850:-

Ytavgift (båts längd x bredd)

85:- / kvm

Bomavgifter

 Årligen

Ett flertal bryggplatser har bommar som UVB äger


Bomavgift för bom som är 4 meter lång

300:-

Bomavgift för bom som är 8 meter lång

500:-

Notera: Hamnkaptenen/kassören informerar dig om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken prisnivå det är.


Övriga avgifter


Sommarbåtplats på land för perioden (15/5-15/9)

600:- 

Förvaringsskåp

100:- /årligen

Gästhamn

50:- / dygn

Sällskapets vimpel

100:- /vimpel

Kranavgift

925:- / lyft

Betalningspåminnelseavgift

300:-

Pliktavgifter (se not 3.)


Ej upptagen boj efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars

1000:-

Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars

1000:- 

Båt eller utrustning på ej anvisad plats

1000:-

Ej UVB-nummer märkning på båt

1000:-

Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjö- torrsättning

1000:-

Flyttning av båt eller utrustning Faktisk kostnad för kran/traktor

 

Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (Gäller Kranbåtar) 

3000:- 

Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond

1000:-

Utebliven vakt

3000:-

 


Avgifter för nyckelbricka;(se not 4.)


Registrering av ny nyckel, (skadad/borttappad


nyckelbricka)

200:-

Återaktivera spärrad nyckelbricka

500:-

Jollemedlemskap                                                         

100:-

Notering:
Personer som ansöker om medlemskap och blir godkända av styrelsen mellan 15 oktober till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.

Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgifter och bomavgift för innevarande året. Hamnkaptenen/kassör informerar om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken bomavgift som gäller.

Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.

Om medlem som inte betalar sina avgifter i tid, enligt angiven förfallodag på fakturan, kommer nyckelbrickan att spärras. Återaktivering av nyckelbrickan sker när förfallen faktura inkl. påminnelseavgift och återaktiveringsavgift är betald.

Om medlem ej betalar kranavgift i tid påförs och erläggs en avgift på 500:- på plats innan sjö- eller torrsättning sker.