Upplands Väsby Båtsällskap
En pärla i Mälaren

Avgifter 2018 (Avgifter för 2019 publiceras efter årsmötet)

Inträdesavgift

Senior och pensionärsmedlemskap
500:- Engångsavgift

Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år, ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.

Medlemsavgifter (se not 1.)

Årligen
Senior (Det år man fyller 19 år)
700:-

Pensionär (Det år man fyller 65 år)
300:-

Familjemedlem
100:-

Junior
100:-

Jollemedlemskap                                                         
100:-

Båtplatsavgifter, inkluderar vinterplats (se not 2.)

Grundavgift
Årligen
850:-

Ytavgift (båts längd x bredd)
85:- / kvm

Bomavgifter
Årligen
Ett flertal bryggplatser har bommar som UVB äger

Bomavgift för bom som är 4 meter lång
300:-

Bomavgift för bom som är 8 meter lång
500:-

Notera: Hamnkaptenen/kassören informerar dig om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken prisnivå det är.

Övriga avgifter

Sommarbåtplats på land för perioden (15/5 - 15/9)
600:-

Förvaringsskåp
100:- / år

Gästhamn
50:- / dygn

Sällskapets vimpel
100:- / vimpel

Kranavgift
925:- / lyft

Betalningspåminnelseavgift
300:-

Pliktavgifter (se not 3.)

Ej upptagen boj efter 30 nov. t.o.m. sista mars
1000:-

 Ej upptagen båt efter 30 nov. t.o.m. sista mars
1000:- 

Båt eller utrustning på ej anvisad plats
1000:-

Ej UVB-nummer märkning på båt
1000:-

Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjö- torrsättning
1000:-

Flyttning av båt eller utrustning, faktisk kostnad för kran/traktor
Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar) 
3000:- 

Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond
1000:-

Utebliven vakt
3000:-

Avgifter för nyckelbricka (se not 4.)

Registrering av ny nyckel, (skadad/borttappad nyckelbricka)
200:-

Återaktivera spärrad nyckelbricka
500:-

Notering:

Not 1. Personer som ansöker om medlemskap och blir godkända av styrelsen mellan 15 oktober till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.

Not 2. Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgifter och bomavgift för innevarande året. Hamnkaptenen/kassör informerar om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken bomavgift som gäller.

Not 3. Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.


Not 4. Om medlem som inte betalar sina avgifter i tid, enligt angiven förfallodag på fakturan, kommer nyckelbrickan att spärras. Återaktivering av nyckelbrickan sker när förfallen faktura inkl. påminnelseavgift och återaktiveringsavgift är betald.

Om medlem ej betalar kranavgift i tid påförs och erläggs en avgift på 500:- på plats innan sjö- eller torrsättning sker.